česky  čs
english  en
Modelování v proudění (2011079)
Departments:ústav technické matematiky (12101)
Abbreviation:MPApproved:11.06.2019
Valid until: ??Range:2P+0C
Semestr:Credits:3
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
• Základní rovnice proudění, fyzikální podobnost, podobnostní kritéria
• Proudění v kanále, vyvinuté turbulentní proudění
• Obtékání těles, odtržení proudu
• Smyková proudění, laminární a turbulentní proudění, přechod do turbulence
• Tenké smykové vrstvy (mezní vrstva, volný paprsek, vrstva míšení, stěnový proud, úplav)
• Zjednodušení pohybových rovnic, univerzální oblasti
• Transsonické proudění, místní supersonická oblast v proudovém poli
• Nestacionární šíření malé poruchy v ideální stlačitelné tekutině, teorie rázových vln
• Prandtlovo- Meyerovo proudění - řešení supersonických proudových polí metodou charakteristik
• Supersonické obtékání náběžné hrany u osamoceného profilu a v profilové mříži
• Supersonické obtékání odtokové hrany profilu, předpoklady pro vznik vírových řad
• Rázové vlny v mezilopatkových kanálech a jejich interakce s mezními vrstvami
• Experimentální postupy a prostředky v aerodynamice vysokých rychlostí
Teacher's
doc. Martin Luxa Ph.D.
Letní 2023/2024
doc. Martin Luxa Ph.D.
Letní 2022/2023
doc. Martin Luxa Ph.D.
Letní 2021/2022
Structure
• Základní rovnice proudění, fyzikální podobnost, podobnostní kritéria
• Proudění v kanále, vyvinuté turbulentní proudění
• Obtékání těles, odtržení proudu
• Smyková proudění, laminární a turbulentní proudění, přechod do turbulence
• Tenké smykové vrstvy (mezní vrstva, volný paprsek, vrstva míšení, stěnový proud, úplav)
• Zjednodušení pohybových rovnic, univerzální oblasti
• Transsonické proudění, místní supersonická oblast v proudovém poli
• Nestacionární šíření malé poruchy v ideální stlačitelné tekutině, teorie rázových vln
• Prandtlovo- Meyerovo proudění - řešení supersonických proudových polí metodou charakteristik
• Supersonické obtékání náběžné hrany u osamoceného profilu a v profilové mříži
• Supersonické obtékání odtokové hrany profilu, předpoklady pro vznik vírových řad
• Rázové vlny v mezilopatkových kanálech a jejich interakce s mezními vrstvami
• Experimentální postupy a prostředky v aerodynamice vysokých rychlostí
Literarture
• Schlichting H., Gersten K., Boundary-Layer Theory, Springer, 2016
• White F. M., Viscous Fluid Flow, McGraw-Hill, 3rd edition, 2006
• Nožička J., Mechanika tekutin, Nakladatelství ČVUT, Praha 2007
• Drábková S. a kolektiv, Mechanika tekutin, učební text, VŠB – Technická univerzita, Ostrava, 2007
• Dvořák R.:Vnitřní aerodynamika, ČVUT, Praha, 1987
• Dvořák, R., Kozel, K.: Matematické metody v aerodynamice, ČVUT, Praha 1992
• Dvořák, R., Kozel, K.: Matematické modelovaní v aerodynamice, ČVUT, Praha 1996
• Shapiro, A.H.: Compressible Fluid Flow I+II, New York, 1958
• Anderson, J.D.: Modern Compressible Flow, New York, 1982
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)