česky  čs
english  en
Vybrané statě z fyziky (2021010)
Katedra:ústav fyziky (12102)
Zkratka:VSZSchválen:19.04.2022
Platí do: ??Rozsah:2P+2C+0L
Semestr:7Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět prohloubí studentům znalosti vybraných partií základních kurzů fyziky s důrazem na využití fyzikálních jevů v technických aplikacích (např. lasery, elektronové svazky, rentgenová difrakce). Studenti nově získají a prohloubí znalosti ve fyzice pevných látek a seznámí se s vybranými metodami diagnostiky jejich vlastností. Předmět studenta odborně profiluje na fyzikální tématiku navazujícího studijního programu Aplikované vědy ve strojním inženýrství.
Vyučující
RNDr. Zuzana Budinská Ph.D.
Zimní 2023/2024
Osnova
Látky krystalické, polykrystalické, amorfní, kovová skla.
Pevná látka, krystalová struktura, krystalografické soustavy, vazby v pevných látkách.
Kmity atomů, fonony, model jednorozměrné mřížky, tepelné vlastnosti pevných látek.
Elektrická vodivost kovů, Sommerfeldův model, aplikace na fotoelektrický jev.
Fotoelektrický jev, rentgenové záření, difrakce rentgenového záření na krystalech, Braggova rovnice.
Využití rentgenové difrakce pro fázovou analýzu krystalických látek.
Základní teorie laserů, absorpce, emise, inverze populace, druhy laserů, aplikace.
Interakce urychlených iontů s pevnou látkou, srážkový parametr, účinný průřez, brzdné procesy.
Využití urychlených iontů v technických aplikacích, iontová implantace.
Mechanizmy difúze, radiací stimulovaná difúze.
Výboj v plynech, plazma, interakce plazmatu s povrchem pevné látky
Plazma v technologických aplikacích pro zpracování materiálů
Plazmové technologie pro zpracování povrchů
Literatura
Majerníková E., Fyzika pevných látek, UP Olomouc, 1999
Kraus I., Struktura a vlastnosti krystalů, Academia, Praha 1993.
Frank L., Král J. (ed.): Metody analýzy povrchů, Academia, Praha, 2002
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)