Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/kos.fs.cvut.cz/lib_locale.php on line 9

Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/kos.fs.cvut.cz/lib_locale.php on line 11
KOS.FS - fakultní nadstavba
  česky  čs
english  en
Fyzika II. (2021025)
Katedra:ústav fyziky (12102)
Zkratka:Schválen:02.03.2011
Platí do: ??Rozsah:1+2
Semestr:3Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Elektromagnetické pole, Maxwellovy rovnice, elektromagnetické vlnění. Světlo, vlnová optika, geometrická optika. Kvantové vlastnosti elektromagnetického vlnění, vyzařování těles. Interakce záření s látkou. Částicověvlnový dualismus. Kvantověmechanický popis pohybu částice. Vodíkový atom a periodická soustava prvků. Spektra, záření X, laser. Úvod do fyziky pevných látek. Pásový model, polovodiče. Jádro atomu, radioaktivita, možnosti získávání jaderné energie.
Vyučující
RNDr. Zdeněk Kohout Ph.D.
Zimní 2017/2018
Ing. Bc. Daniel Tischler Ph.D.
Zimní 2017/2018
RNDr. Zuzana Budinská Ph.D.
Zimní 2016/2017
RNDr. Zdeněk Kohout Ph.D.
Zimní 2016/2017
Ing. Bc. Daniel Tischler Ph.D.
Zimní 2016/2017
RNDr. Zdeněk Kohout Ph.D.
Zimní 2015/2016
Ing. Bc. Daniel Tischler Ph.D.
Zimní 2015/2016
Osnova
Elektromagnetická indukce. Vznik střídavého harmonického napětí. Oscilační obvod LC. Sériový rezonanční obvod RLC. Výkon střídavého proudu.
Elektromagnetické pole. Maxwellův proud. Maxwellovy rovnice. Elektromagnetické vlny v dielektriku, vlnová rovnice. Rovinná postupná elektromagnetická vlna. Energie přenášená elektromagnetickým vlněním, Poyntingův vektor. Záření otevřeného oscilátoru.
Geometrická (paprsková) optika. Základní pojmy a zákonitosti geometrické optiky. Optické zobrazení. Zobrazení odrazem (zrcadla). Zobrazení lomem (čočky spojné a rozptylné, tlusté a tenké).
Vlnová optika.Interference světla (Youngův pokus, tenká vrstva). Michelsonův interferometr. Difrakce (ohyb) světla. Optická mřížka. Polarizace světla.
Základy kvantové fyziky. Tepelné záření, Kirchhoffovy zákony. Planckův zákon záření černého tělesa. Stefanův-Boltzmannův zákon. Wienův posunovací zákon. Fotoelektrický jev. Fotony. Rentgenové záření (záření X), Comptonův jev, difrakce rentgenového záření.
Vlnová mechanika. Vlnová funkce a její interpretace. Heisenbergovy relace neurčitosti. Schrödingerova rovnice. Příklady použití Schrödingerovy rovnice.
Atomová fyzika. Atomový obal. Bohrův model atomu vodíku, emisní a absorpční spektrum atomu vodíku. Schrödingerova-Bornova teorie atomu vodíku, kvantová čísla. Mnohaelektronové atomy. Periodická soustava prvků. Lasery.
Fyzika atomového jádra. Základní pojmy, základní částice. Rozměr jádra. Jaderné síly. Vazební energie jádra. Jaderné přeměny. Přeměnový zákon. Aktivita zářiče. Absorpce záření. Jednotky používané při měření radioaktivity. Detekce záření.
Osnova cvičení
Laboratorní cvičení odpovídá látce probírané na přednáškách. Studenti jsou rozděleni do skupin po dvou, každý student musí odevzdat vlastní referát z měření.
Literatura
Sopko a kol.: Fyziky II. Vydavatelství ČVUT v Praze.2005
Požadavky
Předmět je ukončen zápočtem a zkouškou. Podmínkou zápočtu je úspěšné absolvování všech laboratorních cvičení. Předmět si lze zapsat na úrovni beta i alfa. Pokud má student zapsány obě úrovně, přihlášením se na zkoušku úrovně beta se zároveň automaticky hlásí i na zkoušku úrovně alfa.
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/fb0a242e/2017-11-15/09:27)