česky  čs
english  en
Fyzika kontinua (2026014)
Departments:ústav fyziky (12102)
Abbreviation:Approved:03.11.1996
Valid until: ??Range:2P+1C
Semestr:*Credits:3
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Klasická teorie pružnosti. Základy tenzorového počtu v ortogonálních kartézských souřadnicích a v obecných křivočarých souřadnicích. Vektor napětí, složky tenzoru napětí, podmínky rovnováhy kontinua. Teorie malých deformací, tenzor deformace, rovnice kompati-bility deformací. Zobecněný Hookův zákon. Torze a ohyb tyčí. Pohybové rovnice struny, membrány. Kmity tyčí. Elastické vlny v neomezeném prostředí. Odraz rovinných elastických vln. Hydromechanika a aeromechanika. Teorie proudění dokonalých nebo viskózních tekutin. Rovnice kontinuity, Bernoulliho rovnice. Pohybová rovnice dokonalých tekutin. Zvukové vl-ny. Proudová funkce, komplexní potenciál, konformní zobrazení. Vlny na povrchu dokonalé nestlačitelné tekutiny. Dynamika viskózních tekutin. Navierova-Stokesova rovnice, rovnice toku tepla, zákon podobnosti.
Structure
Structure of tutorial
Literarture
Brdička M., Samek L., Sopko B.: Mechanika kontinua, Academia, Praha 2006.

Requirements
U studentů se požadují znalosti kurzu Fyzika I, Fyzika II, základů diferenciálního a integrálního počtu a funkcí komplexní proměnné, přednášeného na technických universitách. Přednášky jsou doplněny počítáním ilustrativních příkladů. Zkouška je písemná a ústní.
Keywords
Tenzorový počet, tenzor napětí a deformace. Zobecněný Hookeův zákon. Laminární a turbulentní proudění. Navierova-Stokesova rovnice. Akustické vlny.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)