česky  čs
english  en
Moderní metody měření a sběru dat (2026017)
Departments:ústav fyziky (12102)
Abbreviation:Approved:10.07.1998
Valid until: ??Range:1P+2C
Semestr:4Credits:3
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Klasifikace chyb a nejistot měření. Vyrovnání funkční závislosti. Lineární regrese, metoda nejmenších čtverců. Výpočet a odhad přesnosti regresních parametrů. Nelineární regrese. Aplikace na příkladech. Základní typy elektrických snímačů fyzikálních veličin. Digitalizace analogového signálu. Součástí předmětu jsou laboratorní cvičení zaměřená na počítačově řízený experiment, automatizovaný sběr a zpracovávání dat (především měření teploty, tlaku, průtoku).
Structure
1. Metodika inženýrského experimentu
2. Přesnost prováděných experimentů
3. Zpracování výsledků z měření
4. Typické senzory pro měření fyzikálních veličin
5. Základy automatizovaných systémů pro sběr dat
a.Hardwarové prostředky
b.Softwarové prostředky
6. Návrh jednoduchého řetězce pro automatizovaný sběr dat (DAQ)
Structure of tutorial
Praktické seznámení s prostředky měření fyzikálních veličin, příklady na zpracování výsledků měření a stanovení nejistot, zapojování základních typů elektrických snímačů, sestavení jednoduchého měřícího řetězce pro automatizovaný sběr dat a jeho ověření včetně vyhodnocení naměřených dat
Literarture
Veselá, Vacek: Handbook of Laboratory Experiments in Physics, ČVUT v Praze, 2010
Jenčík J.: Technická měření, ČVUT v Praze, 1991
Série článků v časopise AUTOMA: (2001, č. 7-8; č.10; č. 12; 2002, č. 4 a č. 5)
http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=36107
Requirements
Znalosti fyziky na úrovni předmětů Fyzika I a Fyzika II, absolvované laboratorní cvičení z Fyziky I a základy práce s počítači při inženýrském experimentu.
Keywords
Inženýrský experiment, základy měření, počítač a měření, automatizovaný systém sběru dat.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)