česky  čs
english  en
Fyzika II.A (202A025)
Katedra:ústav fyziky (12102)
Zkratka:Schválen:02.03.2011
Platí do: ??Rozsah:0P+0C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZKJazyk výuky:CS
Anotace
V předmětu je kladen větší důraz na teoretický základ probíraných pojmů a na odvozování základních vztahů a souvislostí mezi pojmy. Navíc studenti získají rozšířené znalosti v některých tematických okruzích se zaměřením na využití v návazných předmětech teoretického základu studia i navazujícího magisterského studia.
Osnova
• Elektrostatické pole: el. náboj, vodiče a nevodiče, Coulombův zákon, intenzita el. pole, elektrické siločáry, elektrický dipól.
• Gaussova věta: pole spojitě rozložených nábojů, potenciál, vztah mezi intenzitou a potenciálem, elektrické pole nabitých vodičů, kondenzátory, energie elektrostatického pole.
• Elektrický proud: Proud a proudová hustota, Ohmův zákon, Jouleův zákon, zdroj el. napětí, rezistory, Kirchhoffovy zákony.
• Magnetické pole: magnetická indukce, Biotův-Savartův-Laplaceův zákon, Ampérův zákon, vodič v magnetickém poli, magnetický moment proudové smyčky,
• Pohyb nabité částice v elektromagnetickém poli, Hallův jev, magnetické pole v látkovém prostředí, intenzita mag. pole.
• Elektromagnetická indukce: střídavé harmonické napětí, oscilační obvod LC, sériový rezonanční obvod RLC, výkon střídavého proudu.
• Elektromagnetické pole: Maxwellův proud, Maxwellovy rovnice, elektromagnetické vlny v dielektriku, vlnová rovnice, rovinná postupná elektromagnetická vlna, energie přenášená elektromagnetickým vlněním, Poyntingův vektor, záření otevřeného oscilátoru.
• Geometrická optika. Základní pojmy a zákonitosti geometrické optiky, optické zobrazení, zobrazování odrazem (zrcadla) a lomem (čočky).
• Vlnová optika: interference světla (Youngův pokus, tenká vrstva), Michelsonův interferometr, difrakce a polarizace světla.
• Základy kvantové fyziky: tepelné záření, Kirchhoffovy zákony, Planckův zákon záření černého tělesa, Stefanův-Boltzmannův zákon, fotoelektrický jev, rentgenové záření, difrakce rentgenového záření, Comptonův jev.
• Vlnová mechanika: vlnová funkce a její interpretace, Heisenbergovy relace neurčitosti, Schrödingerova rovnice, příklady.
• Atomová fyzika: atomový obal, Bohrův model atomu vodíku, emisní a absorpční spektrum atomu vodíku, Schrödingerova-Bornova teorie atomu vodíku, kvantová čísla, lasery.
• Fyzika atomového jádra: základní pojmy, základní částice, jaderné síly, vazební energie jádra, jaderné přeměny, přeměnový zákon, aktivita zářiče, absorpce záření, detekce záření.
Osnova cvičení
V laboratorním cvičení se procvičují přednášená témata formou měření vybraných úloh a počítání příkladů.
Literatura
Budinská, Ducháček, Kohout, Jílek. Fyzika II. ČVUT Praha, 2022
Samek, Vlčák. Sbírka příkladů z fyziky II. ČVUT Praha, 2017
Kohout, Laboratorní cvičení z fyziky. ČVUT Praha, 2010
Požadavky
Předmět je ukončen zápočtem a zkouškou. Podmínkou zápočtu je úspěšné absolvování všech laboratorních cvičení. Předmět si lze zapsat na úrovni beta i alfa.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)