česky  čs
english  en
Němčina - bakalářská zkouška (2041062)
Departments:ústav jazyků (12104)
Abbreviation:ZBNEApproved:02.03.2011
Valid until: ??Range:0P+2C
Semestr:*Credits:2
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Odpovídá společnému evropskému referenčnímu rámci B2
Cílem je porozumění cizojazyčnému mluvenému projevu bez větších obtíží a odborným přednáškám na známá témata. Aktivní účast v diskusi při známém kontextu. Předpokládá se písemný i mluvený projev na pokročilé úrovni. schopnost napsat resumé, zprávu, esej. Čtení s porozuměním populárně vědeckých či odborných článků/textů ze studovaného oboru bez větších obtíží. Gramatické struktury doplňovány do pokročilé úrovně.
Structure
Zimní semestr:

Gramatika: postupné zopakování gramatiky.
Odborná němčina: životopis, žádost o místo, přijímací pohovor, matematika, materiály.

Letní semestr:
Gramatika: opakování
Ekologie, motory, doprava, vynálezy, materiály, ochranná opatření, počítače
Literarture
Myšková, Návratová: Němčina pro strojírenské obory
Dialog Beruf 2 Hueber
Interní materiál Ústavu jazyků
Requirements
I. Písemná část zkoušky - kontrola zvládnutí gramatiky v předepsaném rozsahu - forma testu
II. Ústní část zkoušky -předpokladem je úspěšné zvládnutí písemné části:
Dovednost konverzační, četba a překlad textů, jejich redukce, otázky k tématu, gramaticko-lexikální transformace vět, odborný jazyk


Požadavky ke zkoušce:

https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12104/ZBNE-2041062/N%c4%9aM%c4%8cINA%202041062%20ZBNE.doc
Keywords
čtení, mluvení, psaní, poslech
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)