česky  čs
english  en
Francouzština - magisterská zkouška (2041083)
Departments:ústav jazyků (12104)
Abbreviation:ZMFRApproved:28.04.2011
Valid until: ??Range:0P+0C
Semestr:*Credits:1
Completion:ZKLanguage:CS
Annotation
Odpovídá Společnému evropskému referenčnímu rámci A2
Cíl: Rozumět jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se student setkává ve škole a ve volném čase. Konverzovat o těchto tématech. Psaní jednodušších souvislých textů o dobře známých skutečnostech nebo tématech. Čtení jednoduchých textů s porozuměním.
Prohloubení znalostí odborného jazyka.
Structure
Literarture
Pravda, Pravdová: Francouzština pro samouky
Voici la France, Duncan Sidwell
Panorama (francouzský materiál)
Doplňkové interní materiály
Requirements
I. Písemná část zkoušky - kontrola zvládnutí gramatiky v předepsaném rozsahu - forma testu
II. Ústní část zkoušky -předpokladem je úspěšné zvládnutí písemné části:
Dovednost konverzační, četba a překlad textů, jejich redukce, otázky k tématu, gramaticko-lexikální transformace vět, odborný jazyk

Požadavky ke zkoušce:

https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12104/ZMFR-2041083/FRANCOUZ%c5%a0TINA%202041083%20ZMFR.doc
Keywords
čtení, mluvení, psaní, poslech
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)