Francouzština začátečníci (2046085)
Katedra:ústav jazyků (12104)
Zkratka:FZLSSchválen:30.05.1996
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:LKredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Odpovídá Společnému evropskému referenčnímu rámci A1
Cíl: Rozumět jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se student setkává ve škole a ve volném čase. Konverzovat o těchto tématech. Psaní jednodušších souvislých textů o dobře známých skutečnostech nebo tématech. Čtení jednoduchých textů s porozuměním.
Prohloubení znalostí odborného jazyka.
Osnova
Gramatika: užití členů, časování sloves 1. třídy, pomocná slovesa, blízký budoucí čas, pádové vztahy podstatných jmen, přivlastňovací zájmena, tvoření otázky
Konverzační okruhy: představování, rodina, vyučování, zájmy, bydlení
Odborná část: pojem odborný jazyk a jeho používání, základy odborné terminologie, popis jednoduchého stroje
Literatura
Pravda, Pravdová: Francouzština pro samouky
Voici la France (francouzská metoda)
Požadavky
Zvládnutí probrané látky - napsání 2 testů
Klíčová slova
Poslech, čtení, konverzace, krátký písemný projev Představení se, rodina, vyučování, zájmy, bydlení jednoduchéch přístroje
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 3.3.2024, 17:15 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)