česky  čs
english  en
Čeština pokročilí (2046118)
Departments:ústav jazyků (12104)
Abbreviation:CPLSApproved:11.05.2001
Valid until: ??Range:0P+2C
Semestr:LCredits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Odpovídá společnému evropskému referenčnímu rámci B1 - B2
Cílem je porozumění cizojazyčnému mluvenému projevu bez větších obtíží a odborným přednáškám na známá témata. Aktivní účast v diskusi při známém kontextu. Předpokládá se písemný i mluvený projev na pokročilé úrovni. Schopnost napsat resumé, zprávu, esej. Čtení s porozuměním populárně vědeckých či odborných článků/textů ze studovaného oboru bez větších obtíží. Gramatické struktury doplňovány do pokročilé úrovně.
Structure
Structure of tutorial
Gramatika: substantiva a adjektiva tvořená od sloves. Přehled adjektiv a zájmen. Jmenné vyjadřování. Vyjádření podmínky, účelu, příčiny, důvodu a důsledku, časové vztahy
Konverzační okruhy: četba a analýza odborných textů z oblasti techniky - ekologie, motory, doprava, vynálezy, materiály, počítače, konverzace na základě těchto textů.
Odborná čeština: technické termíny z probraných textů, interpretace grafů.
Literarture
Čechová, Remediosová, Putz:
Chcete ještě lépe mluvit česky?
interní materiály Ústavu jazyků
Requirements
Zvládnutí probrané látky, napsání 2 testů
Keywords
odborná čeština
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)