Malé vodní turbíny (2121052)
Katedra:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Zkratka:MVTSchválen:14.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Studenti se podrobněji seznámí se základními typy vodních turbín, jejich konstrukcí a s jejich provozními vlastnostmi. Předmět umožní studentům komplexnější orientaci v problematice volby typu, konstrukčního řešení a provozu malých vodních turbín.
• Vodní energie a její využívání. Druhy vodních elektráren. Rozdíly mezi malou a velkou vodní elektrárnou. Využití vodní energie v ČR. Uplatnění a význam malých vodních elektráren.
• Specifikace pojmu hydraulická energie. Hydroenergetický potenciál vodního toku (teoretický až technicky využívaný). Základní parametry hydroenergetického díla (spád a průtok) a způsoby jejich stanovení. Základní energetická bilance vodní elektrárny.
• Typy, historický vývoj, obvyklá koncepční a konstrukční provedení velkých a zejména malých vodních turbín.
• Detailnější rozdělení a ukázky konstrukční řešení vodních turbín.
• Hlavní a přidružené parametry vodní turbíny. Ztráty energie ve vodní elektrárně a v turbíně. Eulerova energetická rovnice.
• Základy podobnosti, měrné parametry, měrné otáčky a charakteristiky vodních turbín.
• Způsoby regulace konvenčních přetlakových a rovnotlakých vodních turbín.
• Oblasti hospodárného použití a volba vhodného typu vodní turbíny pro určitou lokalitu.
• Základy a principy hydraulického řešení vybraných typů vodních turbín (Francisova, Kaplanova, Peltonova, Bánkiho), projekční a návrhové směrnice (přivaděč, vtokový objekt, spirála, rozváděcí a regulační ústrojí, oběžné kolo, sací trouba).
• Možnosti použití některých typů čerpadel jako malých vodních turbín.
Osnova
Literatura
Povinná:
Melichar J.: Hydraulické a pneumatické stroje, Část vodní turbíny. Skripta, strojní fakulta ČVUT Praha, Česká technika - nakladatelství, 2013, 146 s., ISBN 978-80-01-05283-9.
Doporučená:
Melichar, J., Vojtek, J., Bláha, J.: Malé vodní turbíny, konstrukce a provoz. 1. vyd. Praha, Vydavatelství ČVUT, 1998. Bláha J., Brada K.: Hydraulické stroje - technický průvodce. SNTL Praha, 1991.
Nechleba M.: Vodní turbíny, jejich konstrukce a příslušenství. SNTL Praha, 1964.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 13.7.2024, 1:41 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)