česky  čs
english  en
Mechanika tekutin (2121502)
Departments:ústav mech. tekutin a termodyn. (12112)
Abbreviation:MTApproved:12.06.2018
Valid until: ??Range:3P+2C
Semestr:ZCredits:5
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a zákony v oblasti hydrostatiky a dynamiky tekutin. Základní předmět je zaměřen především na získání základních dovedností a schopnost řešení praktických úloh. V předmětu A je kladen větší důraz na teoretický základ probíraných pojmů a na odvození základních vztahů a souvislosti mezi pojmy. Předmět A je zapsán společně s předmětem Mechanika tekutin. Rozčlenění výuky je shodné, navíc je vyžadována hlubší znalost teoretických partií včetně odvození klíčových vztahů.
Teacher's
doc. Ing. Tomáš Hyhlík Ph.D.
Zimní 2020/2021
Ing. Petr Jančík
Zimní 2020/2021
prof. Ing. Pavel Šafařík CSc.
Zimní 2020/2021
doc. Ing. Josef Adamec CSc.
Zimní 2019/2020
doc. Ing. Tomáš Hyhlík Ph.D.
Zimní 2019/2020
prof. Ing. Pavel Šafařík CSc.
Zimní 2019/2020
doc. Ing. Josef Adamec CSc.
Zimní 2018/2019
doc. Ing. Tomáš Hyhlík Ph.D.
Zimní 2018/2019
prof. Ing. Pavel Šafařík CSc.
Zimní 2018/2019
Structure
01. Hydrostatika. Pascalův zákon. Základní rovnice. Archimedův zákon. Absolutní a relativní rovnováha. Eulerova rovnice hydrostatiky a její integrace.
02. Síly na stěnu. Metody výpočtu. Určení působiště a směru.
03. Základní rovnice dynamiky tekutin - rovnice kontinuity a pohybové rovnice, rovnice energetická. Souvislost s pojmy probíranými v předmětu Termomechanika.
04. Proudění ideální tekutiny. Výtok z nádob. Výtok reálné tekutiny. Přepad. Průtok zatopeným otvorem.
05. Proudění ideální tekutiny trubicí. Základní rovnice. Proudění reálné tekutiny. Místní a třecí ztráty.
06. Nestacionární proudění v proudové trubici. Vodní ráz. Absolutní a relativní průtok.
07. Dynamické účinky proudící tekutiny. Propulsní síla. Průtok lopatkovým kolem. Eulerova čerpadlová a turbínová rovnice.
08. Laminární proudění, proudění v trubici kruhového průřezu. Analyticky řešitelné případy laminárního proudění. Turbulentní proudění. Charakteristiky turbulence. Proudění v trubici kruhového průřezu. Obtékání rovinné desky, vývoj mezní vrstvy. Odpor.
09. Obtékání těles. Vztlak a odpor. Odtržení proudu. Obtékání koule a válce. Obtékání leteckého profilu. Polára.
10. Základy teorie podobnosti. Rozměrová analýza. Podobnostní čísla a zákony.
11. Proudění stlačitelné tekutiny. Jedno rozměrové izoentropické proudění. Výtoková a maximální rychlost. Rychlost zvuku. Machovo číslo. Kritický stav. Hugeniotova věta.
12. Kolmá adiabatická rázová vlna. Proudění tryskami a difuzory. Proudění za nenávrhových podmínek. Aerodynamické ucpání.
Structure of tutorial
Literarture
Nožička, J.: Mechanika tekutin. Česká republika - nakladatelství ČVUT, Praha 2007.
Pěta, M.: Mechanika tekutin - sbírka příkladů. Vydavatelství ČVUT, Praha 2005.
Nožička, J.: Základy termomechaniky, Vydavatelství ČVUT, Praha 2001, 2004
Requirements
Keywords
mechanika tekutin
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)