Elektrická výzbroj kolejových vozidel (2141126)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:01.06.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+0C+1L
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Pohybová rovnice a mechanické vlastnosti pohonu, ztráty a dimenzování elektrického pohonu, základní vlastnosti a řízení stejnosměrných pohonů, základní vlastnosti a řízení pohonů s asynchronními motory, základní vlastnosti a řízení pohonů se synchronními motory, použití polovodičových měničů v elektrických pohonech, pulzní měniče, střídače, frekvenční měniče, tyristorové usměrňovače, zpětnovazební regulace ve stejnosměrných a střídavých elektrických pohonech, elektromagnetická kompatibilita elektrických pohonů
Osnova
1. Mechanické vlastnosti a ztráty v elektropohonu
2. Základní vlastnosti a řízení stejnosměrných pohonů
3. Základní vlastnosti a matematický model asynchronního motoru
4.Řízení pohonů s asynchronními motory
5. Úvod do výkonových polovodičových měničů
6. Pulzní měniče
7. Střídače
8. Frekvenční měniče
9. Tyristorové usměrňovače
10. Zpětnovazební regulace ve stejnosměrných pohonech
11. Zpětnovazební regulace v pohonech s asynchronními motory
12. Základní vlastnosti pohonů se synchronními motory
13. Zpětnovazební regulace v pohonech se synchronními motory
14. Dimenzování pohonu a jeho elektromagnetická kompatibilita
Osnova cvičení
1. Momentové a dynamické vlastnosti stejnosměrných pohonů, zadání semestrální úlohy
2. Frekvenční řízení asynchronního motoru
3. Měření na pulzním měniči
4. Brzdění elektrických pohonů
5. Tyristorový usměrňovač, zpětnovazební regulace ve stejnosměrných pohonech
6. Zpětnovazební regulace ve střídavých pohonech
7. Prezentace semestrální úlohy, zápočet
Literatura
J. Novák - Elektromechanické systémy v dopravě a ve strojírenství - skriptum ČVUT - FS, Praha 2004
J. Javůrek - Regulace moderních elektrických pohonů - Grada, Praha 2003
Požadavky
1. Mechanika elektrického pohonu - pohybová rovnice, mechanické charakteristiky motoru a zátěže a jejich vzájemný vztah
2. Ztráty v elektromotoru v ustálených stavech a při přechodných dějích
3. Tepelné vlastnosti elektromotorů a jehjich dimenzování
4. Stejnosměrný motor s cizím buzením - základní vztahy, mechanická charakteristika, dynamické vlastnosti
5. Rozběh, reverzace a brzdění pohonů se stejnosměrnými motory s cizím buzením
6. Řízení rychlosti u pohonů se stejnosměrnými motory s cizím buzením
7. Základní vlastnosti pohonů s jednofázovými komutátorovými motory na střídavý proud
8. Souřadnicové soustavy pro popis střídavých strojů, význam napěťových a tokových rovnic obecného matematického modelu asynchronního stroje, obecný vztah pro moment
9. Vlastnosti asynchronního motoru v ustáleném stavu - náhradní schéma, výkonová bilance, mechanická charakteristika
10. Způsoby rozběhu a řízení rychlosti u pohonů s asynchronními motory - kromě frekvenčního řízení
11. Frekvenční řízení asynchronního motoru
12. Způsoby brzdění pohonů s asynchronními motory
13. Konstrukční řešení a základní principy synchronních strojů, matematický model
14. Základní vlastnosti synchronních strojů - moment, zátěžný úhel, V-křivky, specifika strojů s permanentními magnety
15. Tyristorové usměrňovače - přehled zapojení, rozbor jednofázového můstkového usměrňovače, nežádoucí vlivy tyristorových usměrňovačů
16. Přehled výkonových polovodičových součástek
17. Ztráty a chlazení výkonových polovodičových součástek
18. Základní zapojení pulzního měniče pro motorický režim, průběhy obvodových veličin
19. Způsoby řízení pulzních měničů, f-z diagram, vícefázový pulzní měnič, čtyřkvadrantový pulzní měnič
20. Pulzní měnič pro brzdný režim - zapojení, průběhy obvodových veličin
21. Zapojení a rozbor činnosti jednofázového střídače
22. Trojfázový střídač - zapojení, fázové a sdružené napětí, sekvence spínání prvků
23. Šířkově pulzní modulace pro střídače - princip, základní metody
24. Frekvenční měniče - rozdělení, nepřímý měnič s napěťovým meziobvodem, zapojení, možnosti řešení vstupního usměrňovače
25. Nepříznivé účinky frekvenčních měničů a jejich elektromagnetická kompatibilita
26. Automatická zpětnovazební regulace momentu u pohonů se stejnosměrnými motory
27. Automatická zpětnovazební regulace otáček a polohy u elektrických pohonů
28. Zpětnovazební regulace momentu u asynchronních motorů
29. Zpětnovazební regulace momentu u synchronních motorů s permanentními magnety
30. Zapojení a průběhy obvodových veličin u jednofázového střídavého měniče napětí, zapojení trojfázového střídavého měniče napětí
Klíčová slova
Elektrický pohon, stejnosměrný motor, asynchronní motor, synchronní motor, pulzní měnič, střídač, usměrňovač, frekvenční měnič, zpětnovazební regulace
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 20.7.2024, 17:14 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)