česky  čs
english  en
Elektrické stroje a pohony (2141503)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:26.05.2005
Platí do: ??Rozsah:2P+0C+2L
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Elektrické obvody napájené zdroji střídavého napětí a proudu. Elektrický výkon a energie. Výpočet, měření, účiník. Magnetický obvod, magnetické materiály, hysterezní. smyčka. Elektromagnet. Transformátor, princip, konstrukce, 3f. transformátor, provozní stavy transformátoru, štítkové údaje. Indukční stroj, princip, konstrukce, provozní stavy. Rozběh, regulace otáček, momentová charakteristika. Synchronní stroje. Stejnosměrné stroje, princip, parametry, konstrukce, provozní stavy, rozběh, regulace otáček, momentová charakteristika.
Výkonová elektronika, základní prvky a schemata měničů.
Přístroje nízkého napětí. Rozvodný systém nízkého napětí
Osnova
1. SKM. Třífázové obvody, el. síť. Elektrické výkony P,Q,S, cos a kompenzace
2. Magnetické obvody a feromagnetické materiály, silová charakt. DC a AC elektromagnetů
3. Transformátor, princip, teorie, náhradní schéma, fázorový digram, Chod naprázdno a nakrátko, zatížený transformátor. Návrh přístrojového transformátoru..Třífázový transformátor, hodinový úhel. Měřící a speciální transformátory
4. Princip asynchronního motoru, provedení, parametry. Teorie asynchronního motoru, náhradní schéma, rozdělení ztrát. Momentová charakteristika asynchronního motoru. Asynchronní generátor a brzda. Rozběh a řízení rychlosti asynchronních motorů. Jednofázové asynchronní motory.
5. Stejnosměrný stroj, princip, zákl. rovnice, náhradní schéma, rekce kotvy.DC motor cize buzený, paralelní a seriový, momentové charakteristiky. Rozběh. Jednofázový komutátorový motor. Řízení DC motorů z polovodičových měničů, Ward-Leonardova skupina a trakční pohony.
6. Synchronní stroj, charakteristiky a parametry. Reluktanční a krokové motory.
7. Základy elektroenergetiky, záložní zdroje. Rozvodné el. sítě a přístroje v nich
Osnova cvičení
1) Opakování bezpečnosti práce.Měření ve střídavých obvodech (SKM, Měření L 3 voltm.)

2+3) Měření LC a měření a výpočet fázorů v el. obvodě
/Měření 1 fázového výkonu, vč. neharmonických průběhů
4+5) Měření 3 fázového výkonu
/Magnetické obvody, charakteristika elmagnetu
6+7) Měření 1f. transformátoru, naprázdno, nakrátko, zatěžovací char.
/Asynch. motor, svorkovnice, statorový odpor. Měř.naprázdno a nakrátko.
8+9) Měření momentových char. asynchronního motoru.
/Měření frekvenčně řízeného as. motoru. 1f. motor as. a komutátorový
10+11) Napěťové řízení as. motoru. Soft starter. Stykač. automatika a progr. relé.
/Zatěžování DC. strojů - mech. char. cize buzeného a sériového motoru.
12+13) Regulační charakt. cize buz. DC motoru napájeného z pulzního měniče
/Měření na synchronním stroji. Naprázdno, nakrátko, fázování, zatěžování.

Literatura
Literatura: Uhlíř I. a kol.: Elektrické obvody a elektronika, skripta, Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2006, ISBN 80-01-02466-0, 142s.

Požadavky
Vyvěšené požadavky ke zkoušce na moodle.cvut.cz
Klíčová slova
Fázor, elektrický výkon, magnetický obvod, transformátor, stejnosměrný stroj, asynchronní motor, synchronní stroj, generátor, krokový motor, elektrické přístroje, ochrany
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)