česky  čs
english  en
Elektrotechnika pro mechatroniku (2142028)
Departments:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Abbreviation:EMTApproved:07.06.2011
Valid until: ??Range:2P+0C+1L
Semestr:*Credits:3
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Přeměna mechanické energie v elektrickou. Snímače pasivní - odporové induktanční, kapacitní. Snímače aktivní, termočlánky, fotoelektrické ap. Elektrodynamické, elektromagnetické a piezoelektrické snímače. Obvody pro zpracování signálu ze snímače. Můstky, modulační a speciální analogové zesilovače. Převodníky analogového signálu na digitální a naopak. Registry, čítače, převody úrovní. Vyhodnocovací obvody a přístroje. Zapisovač, osciloskopy, měřící ústředny. Použití snímačů v oblasti bezdemontážní diagnostiky. Měření teplot, polohy, sil, tlaků, momentů a chvění. Použití snímačů v defektoskopii. Magnetické metody zkoušení. Měření a zkoušení ultrazvukem.(Pro oborové studium Aplikovaná mechanika)
Teacher's
doc. Ing. Jan Chyský CSc.
Letní 2023/2024
doc. Ing. Jan Chyský CSc.
Letní 2022/2023
doc. Ing. Jan Chyský CSc.
Letní 2021/2022
Structure
1. Magnetické obvody, reluktance, permeance. Hopkinsonův zákon. Metody řešení magnetického pole.
2. Silové účinky magnetického pole. Pohybový elektromagnet napájený ze zdroje stejnosměrného/střídavého napětí a proudu.
3. Krokový motor. Princip, základní parametry
4. Stejnosměrné motory. Statický a dynamický model. Motor s cizím a sériovým buzením. Momentová charakteristika. Chatrakteristické parametry, použití.
5. Asynchronní motor. Teorie magnetického točivého pole. Náhrada třífázového systému dvojfázovým systémem. Transformace souřadnic.
6. Náhradní schema asynchronního motoru. Matematický model statického a dynamického chování.
7. Základní obvody pro napájení elektrických pohonů. H-můstek, řízený usměrňovač, střídač.
Structure of tutorial
1. Výpočet rozložení magnetického pole a ověření výsledků měřením
2. Výpočet síly elektromagnetu a ověření výsledků měřením
3. Identifikace parametrů stejnosměrného stroje a sestavení modelu
4. Měření dynamického chování stejnosměrného motoru a porovnání s modelem reálného stroje
5. Měření parametrů krokového motorua pasivním a aktivním rotorem. Ověření dle katalogu
6. identifikace parametrů asynchronního motoru, sestavení modelu.
7. Měření dynamického chování asynchronního motoru a porovnání s modelem reálného stroje
Literarture
Pavelka J., Čeřovský Z., JavůrekJ., Elektrické pohony Ediční středisko ČVUT 2001, ISBN 80-01-02314-1
Requirements
1. Magnetický obvod, reluktance, permeance
2. Hopkinsonův zákon
3. Metoda jednoduchých indukčních trubic
4. Energie magnetického pole
5. Silové účinky magnetického pole
6. Síly a momenty v přístrojích pracujících s magnetickým polem
7. Pohybové elektromagnety napájené zdrojem stejnosměrného napětí nebo proudu
8. Pohybové elektromagnety napájené zdrojem střídavého napětí nebo proudu
9. Základní rovnice stejnosměrného stroje
10. Momentová chrakteristika stejnosměrného stroje podle druhu buzení
11. Model DC stroje v prostředí MATLAB-Simulink
12. Krokový motor s pasivním rotorem, napájení, parametry, zatěžovací charakteristika, použití
13. Krokový motor s aktivním rotorem, napájení, parametry, zatěžovací charakteristika, použití
14. Krokový motor s hubridním rotorem, napájení, parametry, zatěžovací charakteristika, použití
15. Teorie 3fázového magnetického rotujícího pole a jeho náhrada 2fázovým
16. Souřadnicový systém modelu indukčního stroje a jeho transformace
17. Náhradní schéma a základní rovnice asynchronního motoru
18. Momentová charakteristika asynchronního motoru
19. Model asynchronního motoru v prostředí MATLAB-Simulink
20. H-můstek, střídač, řízený usměrňovač
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)