Tepelné oběhy v energetice (2151027)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:07.02.2011
Platí do: ??Rozsah:3P+2C
Semestr:*Kredity:6
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Zákony energetických transformací. Realizce kruhových cyklů v energetice (parní, plynový, kombinovaný). Rankine-Clausiův oběh. Způsoby zvyšování účinnosti a tepelný výpočet parního oběhu. Tepelné oběhy s plynovou turbínou, zvyšování účinnosti. Realizace kombinované výroby elektřiny a tepla v parním a plynovém oběhu. Paroplynové elektrárny a teplárny. Exergetické hodnocení tepelných oběhů.
Vyučující
prof. Ing. Michal Kolovratník CSc.
Letní 2023/2024
prof. Ing. Michal Kolovratník CSc.
Letní 2022/2023
prof. Ing. Michal Kolovratník CSc.
Letní 2021/2022
Osnova
1.Úvod - zaměření, význam a obsah studia.
2.Zákony energetických transformací:
Aplikace I., II., III. zákona termodynamiky.
3.Zákon o omezení hustoty toku energie.
4.Realizace kruhových cyklů v energetice:
Porovnávací Carnotův oběh-podrobná diskuze nutných podmínek..
Základní charakteristiky parního (Rankine-Clausiova) a plynového (Braytonova) oběhu.
5.Kombinované oběhy.
6.Způsoby zvyšování účinnosti a tepelný výpočet parního oběhu:
Vliv admisního tlaku a teploty.
Vliv protitlaku.
Regenerační ohřev napájecí vody.
7.Přihřívání páry.
Návrh a výpočet tepelného oběhu parní elektrárny.
8.Způsoby zvyšování účinnosti a tepelný výpočet plynového oběhu:
Vliv tlakového poměru a teploty před turbínou.
Regenerační ohřev.
9. Dělená komprese a expanze.
Návrh a výpočet tepelného oběhu plynové elektrárny.
10. Kombinovaná výroba elektřiny a tepla:
Termodynamický princip.
Způsoby realizace.
11. Způsoby rozdělení společných nákladů.
Účinnost teplárny.
12. Exergetické hodnocení tepelných oběhů:
Vysvětlení a definice pojmu exergie hmotového toku a exergie tepla.
Základní rovnice exergetické bilance, exergetická ztráta a účinnost.
13 Příklady exergetického hodnocení parního a plynového oběhu elektrárny
Osnova cvičení
1.Opakování vybraných témat z termodynamiky s aplikací na tepelné oběhy v energetice.
2.Návrh a výpočet Rankine-Clausiova a Braytonova oběhu a analýza možností zvyšování účinnosti oběhů.
3.Seznámení se SW pro výpočty tepelných oběhů (práce ve výpočetní laboratoři).
4.Individuální návrh a výpočet tepelného oběhu elektrárny resp. teplárny (semestrální projekt).
Literatura
J. Kadrnožka: Tepelné elektrárny a teplárny (SNTL, Praha, 1984).
R.W. Haywood: Analysis of Engineering Cycles. (Pergamon Press, 1991).


data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 23.2.2024, 20:32 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)