česky  čs
english  en
Neutronová teorie jaderných reaktorů (2151093)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:07.02.2011
Platí do: ??Rozsah:3P+2C
Semestr:*Kredity:6
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět se zabývá fyzikou v jaderném reaktoru, charakterizuje chování neutronů a interakci s materiály uvnitř reaktoru.
Vyučující
Ing. Jan Prehradný Ph.D.
Zimní 2023/2024
Ing. Jan Prehradný Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Jan Prehradný Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
Sylabus předmětu:
1. Základy jaderné fyziky – atom, atomové jádro, stabilita jader, radioaktivita, jaderné reakce, vazebná energie, uvolňování energie při jaderných reakcích s neutrony, účinné průřezy. Štěpná řetězová reakce – vzorec čtyř součinitelů, kritičnost, reaktivita, zásady řízení reaktivity.
2. Perioda reaktoru, význam zpožděných neutronů. Bilance neutronů v reaktoru. Transportní rovnice. Difúze neutronů – difúzní zákon. Difúzní únik neutronů z jednotky objemu.
3. Extrapolovaná délka. Difuzní délka. Zpomalování neutronů – mechanismus pružných srážek, ztráta energie při jedné srážce. Zákon rozptylu, střední logaritmický dekrement energie. Moderační schopnost, základní moderátory, pravděpodobnost vyhnutí se rezonančnímu pohlcení.
4. Fermiho rovnice stárnutí, prostorově energetické rozdělení hustoty tepelných neutronů. Kritický stav holého homogenního reaktoru – materiálový parametr, pravděpodobnost úniku neutronů z konečného reaktoru, geometrický parametr reaktoru.
5. Spektrum neutronů v reaktoru – štěpné neutrony, brzdící se neutrony, tepelné neutrony, Termalizace neutronů, střední účinný průřez pro grupu tepelných neutronů.
6. Kritický stav vícepásmového homogenního reaktoru s reflektorem – grupová metoda výpočtu, modifikovaná difúzní rovnice, grupové konstanty, výhody použití reflektoru.
7. Výpočet základních parametrů aktivní zóny pro homogenní i heterogenní uspořádání – optimální mříž reaktoru. Kritický stav heterogenního reaktoru – homogenizační metoda, heterogenizační metoda.
8. Celkový postup při fyzikálním návrhu aktivní zóny reaktoru. Krátkodobá kinetika a řízení reaktoru – rovnice reaktorové kinetiky, kinetika s negativní a pozitivní reaktivitou, vliv řídících tyčí na reaktivitu, vliv parametrů reaktoru na reaktivitu.
9. Teplotní, výkonové a další koeficienty reaktivity, zpětná vazba, inherentní bezpečnost, rychlé odstavení reaktoru.
10. Dlouhodobá kinetika reaktoru – rovnovážná otrava reaktoru, změny izotopického složení paliva, vyhořívání a zestruskování paliva.
11. Dlouhodobé změny a kompenzace reaktivity, doba kampaně, vliv výměny paliva na vyhoření.
Strategie výměny paliva, nerovnovážná
Literatura
Henry, Nuclear Reactor Analysis, ISBN 0-262-08081-8
Podklady přednášejícího
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)