Projekt II. (2153027)
Departments:ústav energetiky (12115)
Abbreviation:PRO2Approved:11.06.2019
Valid until: ??Range:0P+6C
Semestr:Credits:6
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Náplní předmětu je zpracování vstupní rešerše na dané téma, určené vedoucím projektu, provedení praktické výpočtové
části rovněž dle pokynů vedoucího, shrnutí výsledků do semestrální práce a prezentace výsledků. Zadávané téma může
být směřováno k budoucímu tématu diplomové práce. Student odevzdává semestrální práci k připomínkám a revizím
vyučujícímu, úspěšné splnění předmětu je podmíněno schválením semestrální práce vyučujícím.Příklad náplně Projektu II:
Případová studie proveditelnosti technologické linky
Tvorba technologického schématu. Praktické řešení bilančních výpočtů pomocí vhodných SW, např.: MS Excel, PRO/2,
Octave. Vyhodnocení ekonomiky investičního záměru - ekonomické zhodnocení výnosnosti projektu. Optimalizace
procesního návrhů a výpočtů.
• Tvorba technologického schématu linky
• Bilancování linky – řešení bilance linky pomocí vybraných SWl.
• Ekonomické vyhodnocení investičního projektu – stanovení toku hotovosti projektu, diskontování a vyhodnocení
ekonomických parametrů (prostá doba návratnosti, ROI, NPV, IRR atp.)
• Optimalizační výpočty z hlediska produkce a ekonomických parametrů.
• Prezentace výsledků práce studentem.
Structure
Náplní předmětu je zpracování vstupní rešerše na dané téma, určené vedoucím projektu, provedení praktické výpočtové
části rovněž dle pokynů vedoucího, shrnutí výsledků do semestrální práce a prezentace výsledků. Zadávané téma může
být směřováno k budoucímu tématu diplomové práce. Student odevzdává semestrální práci k připomínkám a revizím
vyučujícímu, úspěšné splnění předmětu je podmíněno schválením semestrální práce vyučujícím.Příklad náplně Projektu II:
Případová studie proveditelnosti technologické linky
Tvorba technologického schématu. Praktické řešení bilančních výpočtů pomocí vhodných SW, např.: MS Excel, PRO/2,
Octave. Vyhodnocení ekonomiky investičního záměru - ekonomické zhodnocení výnosnosti projektu. Optimalizace
procesního návrhů a výpočtů.
• Tvorba technologického schématu linky
• Bilancování linky – řešení bilance linky pomocí vybraných SWl.
• Ekonomické vyhodnocení investičního projektu – stanovení toku hotovosti projektu, diskontování a vyhodnocení
ekonomických parametrů (prostá doba návratnosti, ROI, NPV, IRR atp.)
• Optimalizační výpočty z hlediska produkce a ekonomických parametrů.
• Prezentace výsledků práce studentem.
Literarture
Studijní literaturu doporučenou vedoucím projektu si studenti obstarávají samostatně k zadanému tématu, s využitím
knihovny ČVUT a předplacených elektronických zdrojů knih a odborných časopisů.Příklad studijní literatury:
• Roušar, I. Projektové řízení technologických staveb. Praha: Grada Publishing, 2008
• Ulrich, G.D. A guide to Chemical Engineering Process Design and Economics. New York: John Wiley & Sons, 1984.
• Peters, M.S., Timmerhaus, K.D., West, R.E. Plant Design and Economics for Chemical Engineers. New York:
McGraw-Hill, 2003.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 13.7.2024, 1:08 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)