česky  čs
english  en
Odlučování tuhých emisí a filtrace (2161005)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:OTFSchválen:10.06.2019
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:3Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Teoretické základy odlučování tuhých příměsí z proudu plynu a praktické poznatky při volbě a dimenzování typu odlučovače.
Teoretické základy filtrace částic ve vláknité vrstvě, třídění a použití filtrů atmosférického vzduchu pro běžné větrání a vysoce účinnou filtraci . Filtry průmyslové - provedení, filtrační materiály, použití.

Vyučující
Ing. Pavel Vybíral Ph.D.
Zimní 2024/2025
Ing. Pavel Vybíral Ph.D.
Zimní 2023/2024
Ing. Pavel Vybíral Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Pavel Vybíral Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
Vyjádření velikosti a zrnitosti částic. Vlastnosti částic. Omezování tuhých emisí. Základní pohybová rovnice částice. Gravitační, setrvačný, odstředivý a elektrický odlučovací princip. Difúze částic. Obecné vlastnosti odlučovačů. Celková a frakční odlučivost. Tlaková ztráta odlučovačů. Třídění odlučovačů a jejich základní charakteristiky.
Filtrace průmyslová a filtrace atmosférického vzduchu - rozdíly a společné znaky. Vláknitá vrstva. Účinnost izolovaného vlákna a účinnost vrstvy. Proudové pole v okolí vlákna. Odlučovací principy. Tlaková ztráta filtrační vláknité vrstvy a filtru. Kinetika filtrace. Třídění a použití filtrů pro běžné větrání. Čisté prostory - definice, normalizace, třídění, provedení. Vysoce účinná filtrace - třídění a použití filtrů. Filtry průmyslové, filtrační materiály, vlastnosti, použití.

Osnova cvičení
Normální rozdělení velikostí částic. Logaritmicko-pravděpodobnostní rozdělení. Rozdělení Rosin - Rammler. Měrný povrch částic. Aerodynamický odpor částice. Pádová rychlost částice v oblasti malých a velkých hodnot Reynoldsova kritéria. Setrvačný doběh částice. Pohyblivost částice. Konečná odlučovací rychlost u odstředivého principu. Střední posuv částice difúzí. Elektrický náboj částice a konečná odlučovací rychlost u elektrického principu.
Výpočet rychlostí v okolí vlákna. Porovnání modelových proudových polí. Výpočet jednotlivých odlučovacích principů na izolovaném vlákně. Výsledná frakční odlučivost izolovaného vlákna a filtrační vrstvy. Korekce na nerovnoměrné rozdělení vláken. Tlaková ztráta čisté vláknité vrstvy. Změna tlakové ztráty filtru se zanášením.
Literatura
Hemerka, J.: Odlučování tuhých částic, Vydavatelství ČVUT, 2000.
Hemerka, J., Vybíral, P.: Filtrace atmosférického vzduchu, Vydavatelství ČVUT, 2011.
ČSN EN 779
ČSN EN ISO 16890
Požadavky
Znalost témat: Vyjádření zrnitosti části. Vlastnosti částic a jednotlivé odlučovací principy a odlučovací rychlosti. Základní typy odlučovačů a možnosti jejich použití. Vyjádření celkové odlučivosti na základě odlučovacích schopností odlučovače a zrnitosti příměsí na vstupu.
Znalost témat: Proudové pole v okolí vlákna. Jednotlivé odlučovací principy a účinnost izolovaného vlákna a vláknité vrstvy. Tlaková ztráta filtrační vláknité vrstvy a celého filtru.Třídění a použití filtrů ve vzduchotechnice. Vysoce účinné filtry a čisté prostory. Průmyslová filtrace - funkce a provedení filtrů, volba materiálu a dimenzování filtru.

Klíčová slova
zrnitost částic, odlučování částic, odlučovače, filtrace
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)