česky  čs
english  en
Základy alternativních zdrojů energií (2162023)
Departments:ústav techniky prostředí (12116)
Abbreviation:ZAZEApproved:12.04.2011
Valid until: ??Range:2P+2C+0L
Semestr:*Credits:4
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Principy a základy využití alternativních zdrojů energie. Sluneční energie. Tepelná čerpadla. Využití biomasy.
Teacher's
doc. Ing. Tomáš Matuška Ph.D.
Letní 2022/2023
doc. Ing. Tomáš Matuška Ph.D.
Letní 2021/2022
doc. Ing. Tomáš Matuška Ph.D.
Letní 2020/2021
Structure
Sluneční energie. Fototermální přeměna slunečního záření. Solární kolektory. Solární tepelné soustavy kapalinové - návrh, bilancování. Prvky solární soustavy a jejich návrh. Tepelná čerpadla a jejich prvky. Topný faktor oběhu TČ. Provozování tepelných čerpadel. Zdroje nízkopotenciálního tepla pro TČ (vzduch, voda, zemský polomasív, odpadní teplo). Návrh zdrojů nízkopotenciálního tepla. Energetické využití biomasy. Druhy biomasy (rostlinná, živočišná, odpadní). Termochemická přeměna fytomasy (suché procesy). Spalování a spalovací zařízení.
Structure of tutorial
Geometrie slunečního záření. Účinnost a výkon solárního kolektoru. Návrh plochy solárního kolektoru pro přípravu TV a vytápění, bilance zisků. Oběh tepelného čerpadla v diagramu p-h. Návrh nízkopotenciálních zdrojů tepla pro tepelné čerpadlo (vrt, zemní kolektory, čerpací studna, odpadní vzduch). Návrh tepelného čerpadla pro dané podmínky (tepelná ztráta objektu, teplotní spád otopné soustavy atd.). Dimenzování úložiště biomasy.
Literarture
Matuška, T.: Sešit projektanta - Solární tepelné soustavy, STP 2009.
Dvořák, Petrák: Tepelná čerpadla.
Matuška, T.: Alternativní zdroje energie, ČVUT 2010. Učební podklady na internetu.
Requirements
Základy tepelné techniky.
Absolvování předmětu Základy vytápění
Keywords
solární energie, tepelná čerpadla, spalování biomasy
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)