Pneumatická doprava (2163044)
Departments:ústav techniky prostředí (12116)
Abbreviation:PDApproved:10.06.2019
Valid until: ??Range:1P+1C
Semestr:LCredits:3
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Teoretické základy a výpočet pneumatické dopravy zrnitých materiálů potrubím a praktické poznatky při volbě a dimenzování typu dopravy.
Teacher's
Ing. Pavel Vybíral Ph.D.
Letní 2023/2024
doc. Ing. Jiří Hemerka CSc.
Letní 2022/2023
Ing. Pavel Vybíral Ph.D.
Letní 2022/2023
doc. Ing. Jiří Hemerka CSc.
Letní 2021/2022
Structure
Klasifikace a parametry systémů pneumatické dopravy. Základní veličiny. Rovnice tlakového spádu. Pohybová rovnice částice. Řešení základních případů pneumatické dopravy. Fázový diagram. Výpočtové metody. Optimalizace průměru potrubí. Části pneumatické dopravy, podavače, žlaby, potrubí. Zdroje dopravního tlaku.

Structure of tutorial
Základní veličiny v pneumatické dopravě - vzájemné vazby. Dopravní rychlost částice a plynu. Tlaková ztráta u základních případů pneumatické dopravy. Porovnání výpočetních metod. Výpočet optimálního průměru potrubí. Pneumatická doprava dřevního odpadu.
Literarture
Urban, J.: Pneumatická doprava. SNTL, Praha 1964.
Hejma, J., Budinský, K.,Vávra, A., Drkal, F.: Vzduchotechnika v dřevozpracujícím průmyslu, SNTL, Praha 1981.
ZVVZ Enven Engineering, firemní literatura – www.zvvz-enven.cz
Rayman s.r.o., firemní literatura – www.rayman.cz
Hemerka J.: Teoretické základy pneumatické dopravy, studijní text k dispozici na webových stránkách ústavu, 2017
Requirements
Znalost témat: Rychlost dopravního plynu a tuhých příměsí. Tlaková ztráta při pneumatické dopravě potrubím. Výpočtové metody pneumatické dopravy. Stanovení optimálního průměru potrubí. Dimenzování průměru potrubí a dalších elementů.
Keywords
Pneumatická doprava, dopravní rychlost, tlaková ztráta, optimální průměr potrubí, dřevní odpad
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 21.7.2024, 0:05 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)