Přenosové jevy v procesním inženýrství (2181002)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:PJPISchválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:3P+2C
Semestr:Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět poskytne teoretický základ pro studium jednotkových operací probíhajících v procesních a zpracovatelských zařízeních. Bilancování přenosu hybnosti v tekutinách. Úvod do inženýrské reologie a základy reometrie. Smykové proudění. Přenos hybnosti při turbulentním proudění. Potenciální proudění. Využití aplikací přenosu hybnosti pro analýzu rozložení doby zdržení. Bilance mechanické energie a entalpie. Využití inspekční analýzy přenosových rovnic. Prohloubení znalostí z přenosu tepla, zejména při fázových změnách a v heterogenních systémech. Přenos tepla zářením. Teorie přenosu hmoty molekulární difúzí, konvekcí, s chemickou reakcí a přenos hmoty mezi fázemi. Analýza podobnostních jevů.
Vyučující
prof. Ing. Tomáš Jirout Ph.D.
Zimní 2023/2024
doc. Ing. Radek Šulc Ph.D.
Zimní 2023/2024
prof. Ing. Tomáš Jirout Ph.D.
Zimní 2022/2023
prof. Ing. Tomáš Jirout Ph.D.
Zimní 2021/2022
doc. Ing. Radek Šulc Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
1. Úvod. Základní bilanční rovnice.
2. Bilance hmotnosti a hybnosti v tekutinách. Cauchyho rovnice. Konstitutivní rovnice tekutin.
3. Smykové proudění. Úvod do inženýrské reologie. Obecné reologické modely.
4. Proudění nenewtonských látek v základních jednorozměrných geometriích.
5. Reometrie. Kapilární viskozimetr. Viskozimetr se souosými válci. Viskozimetr a reogoniometr kužel-deska.
6. Navier – Stokesova rovnice. Bilance mechanické energie. Potenciální proudění. Bernoulliova rovnice.
7. Turbulence a mezní vrstvy. Rozložení doby zdržení v procesních aparátech a zařízeních.
8. Bilance energie a tepla. Mechanismy přenosu tepla. Fourier-Kirchhoffova rovnice.
9. Vedení tepla. Nucená a přirozená konvekce.
10. Přenos tepla při fázových změnách. Přenos tepla v heterogenních systémech. Přenos tepla zářením.
11. Rovnice přenosu hmoty. Přenos hmoty molekulární difúzí.
12. Konvektivní přenos hmoty. Přenos hmoty mezi fázemi.
13. Simultánní přenos tepla a hmoty. Teorie podobnosti přenosových jevů.
Literatura
* ŠESTÁK J., RIEGER F: Přenos hybnosti tepla a hmoty. Skripta ČVUT.
* BIRD, R.B., STEWART W.E., LIGHTFOOT E.N.: Transport Phenomena John Wiley 2007.
* INCROPERA F.P., DeWITT D.P.: Fundamentals of Heat and Mass Transfer. John Wiley 2002.
* HOWARD A. BARNES. A handbook of elementary rheology. Aberystwyth: Univ. of Wales, Institute of Non-Newtonian Fluid Mechanics, 2000.
* CHHABRA, R. P., J. F. RICHARDSON. Non-Newtonian flow and applied rheology: engineering applications. 2nd ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2008.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 21.6.2024, 1:03 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)