Přenos hybnosti, tepla a hmoty (2181026)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Základy bilancování přenosu v homogenních tekutinách. Navier-Stokesova rovnice. Přenos hybnosti v turbulentním proudění. Rovnice mechanické energie. Rozložení doby prodlevy. Přenos tepla vedením. Nucená a přirozená konvekce. Přenos tepla při změně skupenství a zářením. Vícesložkové systémy. Přenos hmoty molekulární difúzí, konvekcí, s chemickou reakcí a přenos hmoty mezi fázemi.
Vyučující
Ing. Martin Dostál Ph.D.
Letní 2023/2024
prof. Ing. Tomáš Jirout Ph.D.
Letní 2023/2024
Ing. Martin Dostál Ph.D.
Letní 2022/2023
prof. Ing. Tomáš Jirout Ph.D.
Letní 2022/2023
Ing. Martin Dostál Ph.D.
Letní 2021/2022
prof. Ing. Tomáš Jirout Ph.D.
Letní 2021/2022
Osnova
• Úvod do přenosových jevů. Základy tenzorového počtu.
• Základní bilanční rovnice. Základní rovnice přenosu, materiální derivace. Rovnice kontinuity. Bilance hybnosti - Cauchyho rovnice. Bilance momentu hybnosti.
• Kinematika proudění tekutin. Konstitutivní rovnice. Základy inženýrské reologie.
• Navier–Stokesova rovnice.
• Inspekční analýza Navier-Stokesovy rovnice. Limitní případy řešení Navier-Stokesovy rovnice. Inženýrská Bernoulliova rovnice. Mezní vrstva.
• Přenos hybnosti při turbulentním proudění. Diferenciální rovnice mechanické energie. Bilance vnitřní energie a entalpie.
• Fourier-Kirchhoffova rovnice. Stacionární vedení tepla v tělese bez vnitřního zdroje tepla. Vícerozměrné případy vedení tepla.
• Stacionární vedení tepla v tělese s vnitřním objemovým zdrojem tepla. Nestacionární vedení tepla.
• Přenos tepla při nucené konvekci. Podobnost přenosu hybnosti a tepla.
• Přirozená a smíšená konvekce. Přenos tepla při fázových změnách.
• Přenos tepla zářením.
• Přenos hmoty - základní pojmy, koncentrace. Základní rovnice přenosu hmoty. Stacionární přenos hmoty.
• Přenos hmoty - nestacionární difúze, konvektivní přenos, přenos mezi fázemi. Podobnost mezi přestupem tepla a hmoty.
Osnova cvičení
Osnova cvičení
1. Úvodní cvičení. Praktická ukázka aplikací poznatků z předmětu.
2. Základy tenzorového počtu - příklady. Aplikace integrální bilance momentu hybnosti.
3. Řešení jednorozměrných případů přenosu hybnosti.
4. Aproximativní řešení složitějších úloh přenosu hybnosti.
5. Řešení stacionárního přestupu tepla v tuhých tělesech bez a s vnitřním zdrojem tepla.
6. Řešení úloh nestacionárního vedení tepla v tuhých tělesech.
7. Konvektivní přenos tepla. Integrální bilance tepla - výměník tepla.
Literatura
Šesták J., Rieger F.: Přenos hybnosti, tepla a hmoty. Skriptum ČVUT.
Klíčová slova
Přenos hybnosti, přenos tepla, přenos hmoty.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 20.6.2024, 2:33 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)