česky  čs
english  en
Projektování a provoz výroben (2181103)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Projektování technologických staveb. Základní pojmy výstavby, financování a toky hotovosti projektu, náklady stavby, vlastní proces výstavby, projektová dokumentace, legislativa stavby, smluvní vztahy a dodavatelské sytémy, řízení výstavby.
Osnova
1. Úvod do předmětu. Etapy života technického objektu. Přehled problematiky projektování technologických staveb.
2. Základní pojmy. Typy staveb. Účastníci výstavby. Fáze projektu. Profesní organizace.
3. Kapitálový trh, investiční možnosti a prvky. Studie proveditelnosti. Toky hotovosti projektu.
4. Náklady stavby a jejich struktura. Odahy nákladů stavební a technologické části.
5. Stanovení výnosnosti projektu a vlastních zdrojů. Kritéria ziskovosti. Rozhodnutí o realizaci projektu.
6. Projektová dokumentace a její druhy. Proces návrhu projektu.
7. Návrh procesní technologie. Proudová schémata. Hmotnostní a energetické bilance.
8. Specifikace zařízení. Strojně technologická a dispoziční schémata. Potrubní sítě. Potrubní třídy.
9. Legislativa stavby. EIA, IPPC, územní řízení, stavební řízení.
10. Projektové řízení stavby. Smluvní vztahy.
11. Typy smluv. Obsah komerční a technické části smlouvy.
12. Dodávka a montáž stavby. Zkoušky a uvedení do provozu.
13. Údržba strojů a zařízení. Organizace a strategie oprav a údržby.
Osnova cvičení
1. Projektová dokumentace a její příprava, zdroje informací.
2. Zákony a normy v projekční činnosti.
3. Obecné investiční příležitosti a jejich vyhodnocování.
4. Případová studie - náklady projektu.
5. Případová studie - zhodnocení ziskovosti projektu.
6. Projekční schémata a výkresy.
7. Případová studie - bilanční výpočty a technologické schéma.
8. Potrubní sítě - řešení zatížení od teplotních dilatací.
9. Potrubní sítě - výpočty v programu Excel.
10. Potrubní sítě - výpočty v programu Excel.
11. Utěsňování potrubních spojů - možnosti a řešení.
12. Návrh těsnění přírubového spoje.
13. Smlouvy a jejich zpracování.
Literatura
Roušar, I. Projektové řízení technologických staveb. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008, 256 s.
Klíčová slova
projektování, technologické stavby
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)