česky  čs
english  en
Aerodynamika II (2221112)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:Schválen:15.03.2016
Platí do: ??Rozsah:4P+1C
Semestr:Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je rozšířením předmětu Aerodynamika I a je základním teoretickým předmětem oboru letadlová technika. Předmět je zaměřen na seznámení studentů s řešením obtékání křídla konečného rozpětí a zejména na proudění stlačitelných tekutin.
Vyučující
prof. Ing. Václav Brož CSc.
Letní 2020/2021
Ing. Jan Klesa Ph.D.
Letní 2020/2021
prof. Ing. Václav Brož CSc.
Letní 2019/2020
prof. Ing. Václav Brož CSc.
Letní 2018/2019
Osnova
1. Křídlo. Geometrické charakteristiky. Proudové pole, vznik indukovaných veličin. Model obtékání křídla konečného rozpětí, Prandtlova rovnice křídla a možnosti jejího řešení. Rozložení vztlaku po rozpětí křídla, maximální vztlak, aerodyn. char. křídla. Trefftzova rovina. Glauertovo řešení rozložení vztlaku po rozpětí křídla, aerodynamické charakteristiky křídla. Multhoppovo řešení rozložení vztlaku po rozpětí křídla. Základní tvary rozložení vztlaku (normální, nulové, klapky, křidélka). Aerodynamické součinitele křídla v závislosti na lokálních hodnotách vztlaku.
2. Jednorozměrné stacionární proudění adiabatické, adiabatické se třením a proudění s výměnou tepla.
3. Proudění v dýzách a difuzorech s proměnným průřezem. Vznik rázových vln, kolmá rázová vlna.
4. Rovinné potenciální proudění stlačitelné tekutiny.
5. Proudění vazké stlačitelné tekutiny.
6. Subsonické obtékání aerodynamického profilu. Kritické Machovo číslo. Aerodynamické součinitele.
7. Subsonické obtékání a aerodynamické charakteristiky přímého a šípového křídla konečného rozpětí.
8. Dvourozměrné supersonické proudění. Obtékání konvexní a konkávní hrany.
9. Supersonické profily.
10. Supersonické obtékání a aerodynamické charakteristiky křídla.
11. Transsonické jevy. Aerodynamické charakteristiky profilů, křídel a letounů v transsonické oblasti. Interakce mezní vrstvy s vnějším proudem a rázovou vlnou. Superkritické profily. Prostředky pro redukci vlnové krize.
12. Hypersonické proudění
13. Exkurze do vysokorychlostního aerodynamického tunelu.
Osnova cvičení
1. Řešení Prandtlovy rovnice křídla. Glauertova metoda.
2. Odvození a využití rovnic pro stlačitelné proudění. Závislost Machova čísla a rychlostního parametru. Vyjádření bezrozměrných stavových veličin.
3. Stlačitelnost plynů. Šíření tlakového rozruchu. Aerodynamický ohřev.
4. Grafické vyjádření Bernoulliho integrálů a kritické hodnoty bezrozměrných veličin.
5. Adiabatické, isoentropické proudění v trubici proměnného průřezu.
6. Proudění stlačitelné tekutiny dýzami, difusory a aerodynamickým tunelem.
7. Rázové vlny.
8. Tlakové poměry na rychloměrných sondách.
9. Rychlostní poměry při nestlačitelném a stlačitelném proudění na profilu.
10. Aerodynamické charakteristiky profilu při subsonickém stlačitelném proudění.
11. Kritické Machovo číslo.
12. Obtékání konvexní a konkávní hrany.
13. Dvourozměrné supersonické obtékání aerodynamického profilu. Supersonické profily.
Literatura
? Brož V., Aerodynamika nízkých rychlostí, skripta FS ČVUT v Praze
? Brož V., Aerodynamika vysokých rychlostí, skripta FS ČVUT v Praze
? M.E. Dejč, Technická dynamika plynů, SNTL
? Konečný D.: Theoretické základy aerodynamiky vysokých rychlostí, Naše vojsko.
Požadavky
Aerodynamika I
Klíčová slova
Prandtlova rovnice, Glauertova metoda, Stlačitelnost, Rázové vlny, Subsonický, Supersonický, Transsonický, Hypersonický, Kritické Machovo číslo
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)