česky  čs
english  en
Aeroelasticita (2221122)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:AESchválen:24.04.2014
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je zaměřený na interakci aerodynamických, elastických a setrvačných sil na letoun. Uvažován je vliv změny působícího zatížení od deformace netuhé letecké konstrukce. Fyzikálně jsou rozebírány a matematicky modelovány základní statické a dynamické aeroelastické jevy. Konkrétně flutter, buffetting, whirl flutter, reverzace kormidel, účinost řízení, torzní divergence, dynamická odezva za letu a dynamická odezva na pozemní manévry. Předmět je také zaměřen na získání vstupních dat pro provedení aeroelastické analýzy, tedy stanovení hmotových a tuhostních charakteristik letounu. Sestavení dynamického modelu letounu včetně následné optimalizace tuhosti na experimentální data. V rámci předmětu jsou také prezentovány teorie nestacionární aerodynamiky, podzvukévé i nadzvukové. Okrajově jsou zmíněny požadavky předpisu na aeroelastickou odolnost letounu. Absolventi jsou seznámeni s prováděním letových zkoušek flutteru. Jsou prezentovány možné konstrukční úpravy pro zvýšení odolnosti letounu vůči aeroelastickým jevům.
Vyučující
doc. Ing. Svatomír Slavík CSc.
Letní 2023/2024
doc. Ing. Svatomír Slavík CSc.
Letní 2022/2023
doc. Ing. Svatomír Slavík CSc.
Letní 2021/2022
Osnova
1. Úvod, Historický přehled výskytů aeroelastických jevů v letectví i dalších průmyslových oborech
2. Tuhost konstrukce
3. Zpětná vazba deformace konstrukce na zatížení
4. Základy nestacionární aerodynamiky
5. Dynamické aeroelastické jevy
6. Flutter, model charakteristického řezu
7. Vícestupňové modelování MKP aeroelastických jevů
8. Předpisy a průkazy fluttrové odolnosti konstrukce
9. Hmotové vyvažování a tlumiče řídicích ploch
10. Servoelasticita, aktivní tlumení flutteru, smart structures
11. Statické aeroelastické jevy
12. Nosníkový model statických aeroelastických jevů
13. Torzní divergence nosné plochy, model charakteristického řezu
14. Účinnost a reverze řízení, model charakteristického řezu
15. Whirl Flutter (Flutter turbovrtulových pohonných jednotek)
16. Kmitání lopatek turbínových strojů – Modální analýza, Campbellův diagram, Flutterová analýza
Osnova cvičení
1. Úvod do aeroelasticity
2. Hmotové charakteristiky
3. Elasticita – Stanovení tuhosti konstrukce letounu a modální analýza letounu – analyticky, MKP, experimentálně
4. Laboratorní úlohy – hmotové charakteristiky kormidla, pozemní frekvenční zkouška (experimentální modální analýza)
5. Statická aeroelasticita – Torzní divergence, reverzace a účinnost řízení
6. Optimalizace dynamického modelu na výsledky z pozemní frekvenční zkoušky
7. Nestacionární aerodynamika
8. Flutterová analýza – profil, křídlo, letoun
9. Whirl Flutter (Flutter turbovrtulových pohonných jednotek)
10. Panelový flutteru
11. Mechanismus flutteru a typy flutteru
12. Kmitání lopatek turbínových strojů – Modální analýza, Campbellův diagram, Flutterová analýza
13. Letové zkoušky flutteru
14. Možnosti potlačení flutteru
15. Dynamická odezva
Literatura
1. S. Slavík: Aeroelasticita leteckých konstrukcí, skripta ČVUT 1997, ISBN 80-01-01415-0
2. V. Daněk: Aeroelasticita, skripta. VUT Brno 1987
3. Daněk,V.:: Výpočtová cvičení z aeroelasticity, Vydavatelstí VUT Brno
4. Z. Kopřiva, J. Maleček: Aeroelasticita, učebnice U-904, VAAZ Brno 1987
Požadavky
Stavba Letadel
Klíčová slova
Flutter, Torzní divergence, reverzace řízení, modální analýza, pozemní frekvenční zkoušky
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)