Diplomový projekt (2223031)
Katedra:ústav letadlové techniky (12122)
Zkratka:Schválen:28.04.2016
Platí do: ??Rozsah:0P+10C+0L
Semestr:Kredity:10
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Zadání diplomové práce je udělováno podle praktických potřeb průmyslu nebo podle výzkumných a vývojových záměrů university.
Návrh letecké konstrukce nebo její části, její aerodynamická analýza, stanovení zatížení, pevnostní kontroly, návrh technologie výroby a příprava a provedení zkoušek pod odborným vedením vedoucího diplomové práce.
Osnova
Osnova cvičení
Osnova bude stanovena tutorem předmětu podle zadání. Obecně by diplomová práce měla obsahovat části:
- rešeršní ? seznámení se s problematikou, studium literatury, podkladů doporučených vedoucím
- tvůrčí ? s ohledem na zadané téma prokázání tvůrčích návrhových schopností a inženýrských dovedností
- analytickou ? prokázání schopnosti použít stávající analytické nástroje k posouzení vhodnosti navrženého řešení z pohledu zadaných parametrů (aerodynamická a pevnostní analýza, technologičnost konstrukce, funkčnost měřicích řetězců)
- hodnotící ? prokázání schopností vyhodnotit korelaci dosažených výsledků se zadáním a definovat závěry
Literatura
- Mikula J.: Konstrukce a projektování letadel I a II., skripta ČVUT 2004, ISBN 80-01-03073-3 a ISBN 80-01-03338-4
- V. Daněk: Projektování letadel, skripta VUT Brno, 1991, ISBN 80-214-0373-x
- Z. Kopřiva, J. Pávek: Konstrukce a projektování letadel I, ČVUT FS Praha, 1982
- Další literatura - přidělena vedoucím diplomové práce podle zadaného tématu
Požadavky
Absolvování P a PV předmětů 1. až 3. semestru navazujícího magisterského studia oboru Letadlová a kosmická technika, bezpodmínečně Projektu II a III.
Paralelní souběh s P a PV předměty 4. semestru navazujícího magisterského studia oboru Letadlová a kosmická technika.
Klíčová slova
Konstrukce; zatížení; proudění; pevnostní kontrola; experiment
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 25.5.2024, 10:52 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)