Fyzikální metalurgie (2321071)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:Schválen:31.05.2011
Platí do: ??Rozsah:3P+1C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět se zabývá výkladem jevů a pochodů, které tvoří teoretický základ materiálového inženýrství a strojírenských technologií. Důraz je kladen na termodynamiku, difúzi, krystalovou mřížku a její poruchy, fázové přeměny, plastickou deformaci a zpevňující a odpevňovací procesy. Pozornost je věnována i degradačním procesům, tj. porušování materiálu, únavě, tečení, korozi, opotřebení a radiačnímu poškozování.
Vyučující
doc. Ing. Jiří Janovec CSc.
Zimní 2020/2021
doc. Ing. Jana Sobotová Ph.D.
Zimní 2020/2021
doc. Ing. Jana Sobotová Ph.D.
Zimní 2019/2020
prof. Ing. Petr Zuna CSc. D.Eng. h. c.
Zimní 2019/2020
doc. Ing. Jiří Janovec CSc.
Zimní 2018/2019
prof. Ing. Petr Zuna CSc. D.Eng. h. c.
Zimní 2018/2019
Osnova
1. Termodynamika čistých kovů a slitin
2. Difúze v kovech a slitinách
3. Fázové přeměny
4. Bodové a čárové poruchy krystalové mřížky
5. Plošné a prostorové poruchy krystalové mřížky
6. Deformační chování kovů a slitin
7. Zpevňovací mechanismy
8. Odpevňovací pochody (zotavení a rekrystalizace)
9. Rozvoj porušení a lom
10. Lomová mechanika
11. Únava a únavové poškození
12. Tečení a lom při tečení
13. Koroze, opotřebení a radiační poškození
Osnova cvičení
Termodynamika, exponent a modul zpevnění, lomová mechanika, aktivační energie rekrystalizace, únavové zkoušky
Literatura
[1] JANOVEC, J., MACEK, K., ZUNA, P. Fyzikální metalurgie. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2008
[2] PLUHAŘ, J. a kol. Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálu. Praha: SNTL, ALFA Praha 1987
[3] FIALA, J., MENTL, V., ŠUTTA, P. Struktura a vlastnosti materiálu, Praha: Academia, 2003
Požadavky
Cvičení, jež jsou součástí tohoto kurzu, jsou povinná. Neúčast na cvičení musí být řádně omluvena
Klíčová slova
Termodynamika, difúze, fázové přeměny, poruchy krystalové mřížky, plastická deformace, zpevňování, zotavení a rekrystalizace, lomová mechanika, únava, tečení, koroze, opotřebení, radiační poškození.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 21.1.2021, 19:22 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)