Technické zkoušení materiálů (2321503)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:TZMSchválen:20.04.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+2C+0L
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Pojem a definice vlastnosti. Ověřování vlastností v certifikovaném systému řízení jakosti. Akreditované zkušební laboratoře a zkušební systémy,normy zkoušení. Základní mechanické vlastnosti a testování jejich charakteristik u kovů, polymerů, kompozitů a keramiky. Zkoušení materiálu z hlediska mezního stavu se základními zkušebními metodami v souladu s příslušnými normami. Zkoušky odolnosti proti křehkému lomu, únavě, tečení materiálu. Hodnocení zpracovatelských a technologických vlastností kovů a polymerů. Defektoskopické metody pro zjišťování vady materiálu.
Vyučující
Ing. Elena Čižmárová Ph.D.
Letní 2023/2024
Ing. Elena Čižmárová Ph.D.
Letní 2022/2023
doc. Ing. Jiří Cejp CSc.
Letní 2021/2022
Ing. Elena Čižmárová Ph.D.
Letní 2021/2022
Osnova
1. Vlastnost-pojem,definice,rozdělení, anizotropie.
2. Ověřování vlastností v certifikovaném systému řízení jakosti podle ISO a EURO norem.. Akreditované zkušební laboratoře a zkušební systémy.
3. Fyzikální, mechanické vlastnosti, jejich charakteristiky a jejich zkoušení.
4. Technologické vlastnosti kovů, jejich charakteristiky a jejich zkoušení.
5. Mezní stav materiálu. Degradační procesy -únava, creep,křehký lom- měření charakteristik odolnosti materiálu proti porušení.
6. Charakteristiky kvality povrchových vrstev a povlaků a jejich měření.
7. Zkoušky opotřebení kovových a nekovových materiálů.
8. Hodnocení základních mechanických vlastností polymerů - statické,dynamické, krátkodobé, dlouhodobé.
9. Hodnocení zpracovatelských vlastností polymerů-viskozita, plasticita, tokové vlastnosti
10. Speciální zkoušky kompozitů a keramických materiálů pro jakost a kvalitu výrobků.
11. NDT-Defektoskopické metody zjišťování vady materiálu.
12. Specifické nedestruktivní metody pro kontrolu svarů, plechů, lan, trubek.
13. Korozní zkoušky materiálu.
Osnova cvičení
1. Měření deformačně-napěťových charakteristik.
2. Počítačem řízené zkušební systémy ( INSTRON 100kN).
3. Detekce charakteristik pro modelování a simulace.
4. Stanovení křehkolomových charakteristik lomové mechaniky.
5. Výpočet kritického rozměru defektu .
6. Instrumentované zkoušky houževnatosti a tvrdosti.
7. Vybrané zkoušky plastů a kompozitů.
8. Technologické zkoušky vybraných polotovarů.
9. Tribologické zkoušky oceli.
10. Hodnocení tenkých vrstev.
11. NDT zkoušky.
12. Exkurze do firem , které se zabývají zkušebnictvím.

Literatura
[1] Technické normy zkoušení materiálů.
[2] MACEK, K. a kol. Kovové materiály, Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2006
[3] Janíček, P. Systémové pojetí vybraných oborů pro techniky. Hledání souvislostí. Akademické
nakladatelství CERM, Brno, 2007

Požadavky
100% docházka na cvičeních, odevzdané všechny zadané úkoly, prezentace individuální úlohy.
Klíčová slova
Vlastnosti materiálů, zkoušení materiálů, mezní stavy, degradační procesy.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 20.7.2024, 23:18 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)