česky  čs
english  en
Nauka o materiálu I. (2322029)
Katedra:ústav materiálového inženýrství (12132)
Zkratka:MR1Schválen:10.07.1998
Platí do: ??Rozsah:2P+1L
Semestr:2Kredity:3
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Historie a současnost materiálového inženýrství, přehled technických materiálů, vnitřní stavba materiálů, krystalová mřížka a její poruchy, deformace, rekrystalizace a lomy materiálů, struktura a vlastnosti materiálů a jejich zkoušení, základy termodynamiky, fáze a fázové přeměny, soustava železo-uhlík.
Vyučující
doc. Ing. Jana Sobotová Ph.D.
Letní 2022/2023
Ing. Jakub Horník Ph.D.
Letní 2021/2022
doc. Ing. Jana Sobotová Ph.D.
Letní 2021/2022
Ing. Jakub Horník Ph.D.
Letní 2020/2021
doc. Ing. Jana Sobotová Ph.D.
Letní 2020/2021
Osnova
1) Úvod (historie, vývoj využívání materiálů, perspektivy, technicko-ekonomické a ekologické aspekty, význam předmětu)
2) Teoretické základy nauky o materiálu (atomová a molekulární struktura, vazba mezi atomy a molekulami)
3) Fyzikální a chemické vlastnosti
4) Krystalová mřížka a její poruchy, Millerovy indexy
5) Napětí a deformace
6) Rozvoj porušení a lom
7) Mechanické vlastnosti a jejich zkoušení (zvláštní důraz - lomová mechanika, únava, creep a relaxace)
8) Zotavení a rekrystalizace
9) Technologické vlastnosti (informativně)
10) Základní termodynamické pojmy a zákony
11) Přenos tepla a hmoty
12) Fáze a fázové přeměny
13) Binární a ternární rovnovážné diagramy. Rovnovážný diagram železo - uhlík
Osnova cvičení
1) Úvodní hodina, bezpečnost práce v laboratořích, zadávání individuálních úloh
3) Zkouška tahem ocelí
5) Zkoušky tvrdosti
7) Zkouška rázem v ohybu
9) Zkoušky litin
11) Prezentace individuální úlohy, zápočtový test
13) Zápočet
Literatura
[1] PTÁČEK, L. Nauka o materiálu I. a II. Brno: CERM, 1999
[2] MACEK, K. a kol. Strojírenské materiály. Praha: Vydavatelství ČVUT v Praze, 2003
[3] ČIŽMÁROVÁ, E. a J. SOBOTOVÁ. Nauka o materiálu I. a II.: cvičení. Dotisk 1. vydání. Praha: České vysoké učení technické, 2014. ISBN 978-80-01-05550-2.
Požadavky
100% docházka na cvičeních, odevzdané všechny předepsané referáty, odevzdaná a prezentovaná individuální úloha, splnění zápočtového testu.
Klíčová slova
Krystalová mřížka, napětí, deformace, rekrystalizace, lomová mechanika, mechanické vlastnosti, termodynamika, difúze, fáze, rovnovážné diagramy. SEPS
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)