česky  čs
english  en
Technologie a materiály 2 (2331073)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:TM2Schválen:14.04.2023
Platí do: ??Rozsah:2P+1C+0L
Semestr:Kredity:3
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je postaven jako přehledový předmět, kde se student seznámí se základními technologiemi a konstrukcí jednotlivých výrobků.
Osnova
1. Úvod do technologie zpracování kovových materiálů. Výhody a oblasti použití odlitků, výkovků, výlisků a svařenců. Technologické vlastnosti kovových materiálů – slévatelnost, tvařitelnost, svařitelnost, obrobitelnost.
2. Základní a speciální postupy svařování a tepelného dělení.
3. Základy konstrukce svařenců.
4. Základní postupy výroby odlitků. Způsoby výroby slévárenských forem.
5. Speciální postupy výroby odlitků. Vlastnosti slévárenských slitin.
6. Základní a speciální postupy objemového a plošného tváření.
7. Zásady konstrukce odlitků výkovků, výlisků a svařenců.
8. Základy technologického procesu obrábění materiálu, rozdělení technologických metod obrábění, vazba na základní principy úběru materiálu.
9. Základní technologie třískového obrábění (soustružení, frézování, vrtání a dokončovací metody). Možnosti, dosahované kvalitativní parametry, příklady typických aplikací. Charakteristické parametry kvality povrchu, integrita povrchu, metody hodnocení základních parametrů.
10. Současný stav aplikací NC a CNC řízení v oblasti obrábění tvarových ploch v 2D a 3D.
11. Programování CNC strojů a využití digitálních modelů při výrobě. Možnosti a příklady aplikací z CAD/CAM systémů. Pokročilé multifunkční stroje a centra.
12. Aditivní technologie a jejich aplikace. Specifické využití pro prototypy a pro výrobu součástí.
13. Aditivní technologie - kovový tisk, DMLS, SLS a jiné metody, Trendy ve vývoji strojů a technol. pro aditivní výrobu.
Literatura
Němec, M., Suchánek, J., Šanovec. J: Základy technologie I, 3. vydání, Nakladatelství ČVUT, Praha 2016, ISBN 978-80-01-06056-8
Mádl, J., Barcal, J.: Základy technologie II, 2. vydání, Nakladatelství ČVUT, Praha 2008.ISBN 978-80-01-03733-1
Bednář, B. - Šanovec, J. - Čermák,J. - Michálek, L.: Technologičnost konstrukce I 1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. 146 s. ISBN 80-01-03268-X.
Mádl, J. - Zelenka, A. - Vrabec, M.:Technologičnost konstrukce.1. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. 135 s. ISBN 80-01-03288-4.
Bilík, O. - Vrabec, M.: Technologie obrábění s využitím CAD/CAM systémů. VŠB-TU Ostrava 2002. ISBN 80-248-0034-9
Dillinger, J. a kolektiv autorů: Moderní strojírenství pro školu a praxi. Europa-Sobotáles CZ. Praha 2012, ISBN 978-80-86706-19-1
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)