česky  čs
english  en
Technologie zpracování plastů a kompozitů (2331507)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:Schválen:31.05.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:*Kredity:6
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
V rámci předmětu se studenti seznámí s konvenčními a moderními technologie zpracování polymerních materiálů a kompozitů, jako jsou extruze, vstřikování a jeho modifikace, vyfukování, vakuové tvarování, technologie zpracování kompozitů RTM, VBM, pultruze, navíjení, ruční laminace, stříkání atd. Zároveň je podán přehled o zpracovávaných materiálech, jejich fyzikálních a technologických vlastnostech, o recyklaci. Historický kontext.
Osnova
1. Úvodní přednáška, historie, materiály, zpracovatelské technologie a recyklace
plastů.
2. Reologie plastů.
3. Extruze plastových dílů. Stroje, linky, výrobky.
4. Technologie vstřikování plastů - technologie.
5. Technologie vstřikování plastů - nástroje, stroje.
6. Další technologie zpracování plastů. Vakuové tvarování, vyfukování.
7. Kompozitní materiály - rozdělení, historie, vlastnosti, aplikace.
8. Technologie zpracování kompozitů.
9. Kompozity pro leteckou techniku, hybridní kompozity.
10. Nanokompozity, kompozity s kovovou matricí, kompozity s termoplastickou
matricí, moderní makrokompozity a další trendy v oblasti kompozitů.
11. Recyklace kompozitních dílů.
12. Spojování plastů a kompozitů.
13. Shrnutí, diskuse. Závěrečný test.
Osnova cvičení
1. Úvodní cvičení, zadání referátů. Pozorování mikrostruktury a povrchu plastů a
kompozitů na výbrusech na světelném a na laserovém konfokálním
mikroskopu - amorfní polymer, semikrystalický polymer, částicový kompozit,
vláknový kompozit.
2. Zjišťování a měření vybraných vlastností vybraných polymerů. Zkouška v
ohybu, rázová zkouška, zkouška tvrdosti podle Shorea a podle Brinella,
stanovení hustoty.
3. Měření přechodových teplot. Mísení dvou polymerů. Spirálová zkouška.
4. Výroba dvou vzorových kompozitových dílů technologií ruční laminace. V jedné
formě s aramidovou tkaninou, v druhé formě s uhlíkovou tkaninou. Obě formy
vakuované a vytvrzované v peci.
5. Výroba dvou kompozitových dílů z prepregů. V jedné formě ze skelného prepregu,
v druhé z uhlíkového prepregu. Obě formy vakuované a vytvrzované v peci.
6. Odformování dílů, diskuse případných vad, odebrání vzorků pro zkoušku tahem,
obrábění. Zkouška tahem, vyhodnocení, porovnání.
7. Výroba trubek pomocí navíjení rovingu a ruční laminace. Výroba trubek s využitím
punčoch ze skla, uhlíku a aramidu.
Literatura
Klíčová slova
polymery, kompozity, technologie zpracování, recyklace
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)