česky  čs
english  en
Základy technologie I. (2333008)
Katedra:ústav strojírenské technologie (12133)
Zkratka:Schválen:19.10.1998
Platí do: ??Rozsah:1P+1C
Semestr:1Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy výrobních technologií: slévání, tváření, svařování včetně seznámení a vysvětlení odborné terminologie a popisu principů jednotlivých výrobních metod, používaných zařízení, aplikačních možností a způsobů jejich použití.
Vyučující
doc. Ing. Marie Kolaříková Ph.D.
Zimní 2021/2022
Ing. Irena Kubelková Ph.D.
Zimní 2021/2022
doc. Ing. Marie Kolaříková Ph.D.
Zimní 2020/2021
Ing. Irena Kubelková Ph.D.
Zimní 2020/2021
Osnova
1) Úvod + svařování I:
- Význam strojírenské technologie, základní pojmy a rozdělení beztřískových výrobních technologií. Výrobní procesy ve strojírenské výrobě
- Základní pojmy a popis jednotlivých technologií svařování, tavné a tlakové způsoby svařování, tvorba svarového spoje, druhy svarových spojů, značení poloh svařování, příprava svarových ploch.
2) Svařování II: Popis základních metod svařování – plamenové svařování, ruční svařování el. obloukem obalenou elektrodou. Tepelné dělení materiálů – rozdělení, výhody, nevýhody a použití, princip řezání kyslíkem, podmínky řezatelnosti, používaná zařízení
3) Slévání I: Základní pojmy oboru slévárenství, vývoj a vlastnosti slévárenských slitin. Hutní výroba, využití rovnovážného diagramu, základní rozdělení a typy slévárenských slitin železa (včetně jejich výroby). Popis slévárenské výroby, typy slévárenských forem a formovacích směsí, modelová zařízení
4) Slévání II: Popis jednotlivých slévárenských technologií a jejich porovnání. Ruční výroba forem – materiály, pomůcky, strojní výroba forem - technické vybavení. Základy výroby odlitků: modely, modelové desky, jaderníky, šablony, kovové formy, vtoková soustava, nálitky, zařízení pro tavení kovů
5) Tváření I: Základní pojmy a popis jednotlivých technologií objemového a plošného tváření, kování, válcování, druhy výroby a způsoby ohřevu, popis zařízení pro ohřev a tváření. Rozdělení a popis tvářecích strojů, technologičnost výlisků a výkovků
6) Tváření II: Popis technologií plošného a objemového tváření. Volné a zápustkové kování – popis operací, vybavení lisoven a kováren. Popis výroby trubek
Osnova cvičení
1) úvodní cvičení (učebna): Představení náplně předmětu a jednotlivých technologických oblastí, seznámení s bezpečností práce v laboratořích.
2) svařování (laboratorní cvičení): Bezpečnostní ustanovení při svařování plamenem a tepelném dělení, Používaná zařízení pro svařování plamenem, Příklady svařování plamenem, Zařízení pro řezání kyslíkem. Bezpečnostní ustanovení pro svařování elektrickým obloukem, Používaná zařízení pro ruční svařování obalenou elektrodou, Příklady technologických postupů, Samostatná práce - svařování obalenou elektrodou
3) slévání (laboratorní cvičení): Praktická ukázka výroby netrvalé slévárenské formy z pískových formovacích směsí a odlití jednoduchého odlitku z Al slitiny. Krátká ukázka tavení a odlévání odlitků z hořčíkové slitiny do pískových forem
4) tváření (laboratorní cvičení): Praktické představení metody volného kování - ručního a strojního, představení nástrojů, a strojů pro kování + ukázka zápustkového kování.
5) povrchové úpravy (laboratorní cvičení): Úvod do povrchových úprav, Korozní děje, rozdělení a princip a příklady koroze, Předúpravy povrchu, protikorozní ochrana, rozdělení a příklady.
6) závěrečné cvičení (učebna): shrnutí probrané látky, porovnání jednotlivých technologií z různých hledisek na příkladu výroby součásti
Literatura
Skripta „ Základy strojírenské technologie I“
Autoři: Němec, Milan, Suchánek, Jan, Šanovec, Jan – 3. vydání z roku 2016
Požadavky
- 100% účast na cvičeních (možnost náhrady, případně nahrazení referátem)
- úspěšné zvládnutí zápočtového testu
Klíčová slova
Svařování, Slévání, Tváření, Povrchové úporavy, Výroba, Technologie
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)