česky  čs
english  en
Základy optiky (2361031)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:ZOSchválen:15.03.2016
Platí do: ??Rozsah:2P+1L
Semestr:Kredity:3
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět seznamuje studenty s optickými jevy souvisejícími s vlnovou povahou světla a vysvětluje vliv těchto jevů na chování optických přístrojů. Ukazuje praktické aplikace interference, disperze, soustav tenkých vrstev.
Osnova
1. Maxwellovy rovnice. Skalární a vektorové vlny, polarizace.
2. Odraz a lom na rozhraní, hraniční podmínky.
3. Fresnelovy vzorce. Brewsterův úhel. Úplný vnitřní odraz.
4. Šíření světla v kovu. Disperze světla, disperzní hranol.
6. Koherence: časová, prostorová, fázová. Podmínky interference.
5. Interference světla, stupeň vzájemné koherence. Tvar a rozteč interferenčních proužků.
6. Interferometry: typy a použití.
7. Laser: rezonátor, módy, šíření Gaussovského svazku. Laserový dálkoměr, anemometr.
8. Tenké vrstvy: dielektrické, kovové. Odrazivost, propustnost. Soustavy tenkých vrstev.
9. Aplikace tenkých vrstev: zrcadla, filtry, děliče.
10. Ohyb světla: Fraunhoferův, Fresnelův.
11. Ohyb světla na kruhovém otvoru, štěrbině, mřížce.
12. Ohyb světla v optických přístrojích, rozlišovací schopnost.
13. Dvojlom světla, polarizátory, fázové destičky.
Osnova cvičení
Návrh základních vrstvových soustav. Analýza některých interferometrů. Laboratorní cvičení - měření na interferometrech.
Literatura
Václavík, P., Technická optika II, skripta ČVUT
Václavík, P., Úvod do vlnové optiky, skripta ČVUT
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)