česky  čs
english  en
Řízení procesů (2371147)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:PCSchválen:07.01.2014
Platí do: ??Rozsah:3P+2C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Základní pojmy z automatického řízení. Logické řízení -kombinační logická funkce, sekvenční logická funkce, logický obvod, realizace logické funkce, programovatelné automaty. Analogové řízení -identifikace, statické a dynamické vlastnosti systémů, modely řízených objektů, linearizace, přenosy, bloková algebra, přechodová a impulsní charakteristika, regulátor typu P-I-D a regulátor dvoupolohový, regulační obvod, frekvenční vlastnosti systémů, stabilita lineárních systémů, kriteria stability, seřízení regulátorů typu P-I-D. Dopředné řízení. Realizace číslicového regulátoru-diskrétní regulační obvod, vzorkování, diskretizace, číslicový regulátor, PSD regulátor.
Osnova
1. Základní pojmy z automatického řízení, binární velčiny, kombinační a sekvenční logické funkce, zápis logické funkce, zjednodušení logické funkce, Booleova algebra, dualita, realizace logické funkce (hradla NAND a NOR, kontakty, klopný obvod RS, programovatelné automaty), sekvenční funkční diagram.
2. Popis statických a dynamických vlastností systémů, linearizace, modely lineárních dynamických systémů, dopravní zpoždění, přechodová a impulsní charakteristika, kmitavost, doba průtahu a doba náběhu, statická citlivost, přenosy lineárních dynamických systémů, algebra blokových schémat.
3. Dvoupolohohový regulátor, analogové regulátory typu P-I-D, vlastnosti, statické charakteristiky, popis v časové a frekvenční oblasti, použití.
4. Regulační obvod s regulátory typu P-I-D; kvalita regulačního pochodu (doba regulace, maximální přeregulování, trvalá regulační odchylka); kmitavost, fázovost a stabilita uzavřeného regulačního obvodu; přenos řízení a přenos poruchy regulačním obvodem.
5. Frekvenční vlastnosti systému: Nyquistova a Bodeho frekvenční charakteristiky, rezonance, frekvenční přenos systému, frekvenční vlastnosti systému s dopravním zpožděním, fázovost lineárního dynamického systému, algebra frekvenčních přenosů, požadavky na frekvenční přenos řízení a poruchy regulačním obvodem.
6. Stabilita systému, Stodolova podmínka stability, kriteria stability (Hurwitzovo, Michajlovo-Leonhardovo, Nyquistovo), amplitudová a fázová bezpečnost.
7. Seřízení regulátoru (Ziegler-Nichols metoda; z přechodové charakteristiky; metoda relé; Wadeho metoda; dle zvolených kořenů charakteristické rovnice regulačního obvodu; kompenzační seřízení).
8. Dopředné řízení: popis, blokové schéma, výhody/nevýhody, použití, kombinace zpětnovazebního a dopředného řízení.
9. Realizace číslicového (diskrétního) regulátoru: vzorkování, diskrétní regulační obvod, diskretizace lineárního spojitého modelu, PSD regulátor (polohový a přírustkový tvar), realizační úpravy PSD regulátoru.
Osnova cvičení
1.Příklady problémů řízení - základní pojmy AŘ, řízení, zpětná vazba, kombinační log. fce
2.Příklady na kombinační, sekvenční logické řízení (obvod RS)
3.Příklady syntézy sekvenčního řízení, programovatelný automat (sekvenční funkční diagram)
4.Laboratorní cvičení - úlohy z kombinační, sekvenční logiky, programovatelný automat
5. Příklady modelů spojitě řízených soustav a regulátorů typu P-I-D, přenosy, vlastnosti
6. Počítačové cvičení na přechodové a impulsní charakteristiky soustavy, regulátoru, URO, na odhad modelu z přechodové charakteristiky
7. Příklady výpočtů frekvenčních charakteristik
8. Počítačové cvičení na experimentální stanovení frekvenčních charakteristik systémů
9. Laboratorní cvičení z oblasti frekvenčních vlastností systémů
10. Příklady zaměřené na posouzení stability systémů
11. Příklady zaměřené na seřízení regulátoru
12. Laboratorní cvičení z oblasti regulačních obvodů
13. Počítačové cvičení na stabilitu a seřízení regulátoru
14.Závěrečné cvičení - náhrady, konzultace, zápočty
Literatura
Hofreiter, M.: Základy automatického řízení, Skriptum, ČVUT v Praze, 2012

Zítek, P.: Automatické řízení pro bakalářské studium, ČVUT v Praze, dotisk 2012

Hofreiter, M.: Příklady z automatického řízení, ČVUT v Praze, dotisk 2012

(Vzhledem k úpravám nejsou staší vydání skript (před r. 2009) pro tento předmět zcela dostačující)
Požadavky
znalosti z logického, analogového a číslicového řízení dle přednášek a úspěšné absolvování cvičení

Klíčová slova
automatické řízení, řízení, regulace
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)