Prostředky automatického řízení (2371524)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:12.04.2011
Platí do: ??Rozsah:3P+0C+2L
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Rozdělení prostředků podle různých hledisek. Charakteristické vlastnosti a aplikační oblasti jednotlivých kategorií. Vzduch a kapalina jako médium pro přenos informace a energie. Symbolika pneumatických a hydraulických řídicích schémat. Návrh systémů pneumatického ovládání. Pneumatické akční členy, rozvaděče, speciální zařízení pneumatická, pneumaticko-hydraulická, elektropneumatická. Regulační orgány, třídění, vlastnosti, aplikační oblasti, dimenzování. Inteligentní pneumatika jako integrace pneumatických, elektronických a softwarových systémů. Ventilové terminály standardní, s komunikací po průmyslových sběrnicích, programovatelné. Pneumatické lineární polohovací systémy. Filtrace signálu, dolnopropustní analogové filtry, Bassel, Butterworth, Čebyšev, eliptické filtry. Číslicové FIR a IIR filtry, sw realizace. Analogové a číslicové PID regulátory, jejich HW realizace, programové algoritmy, V/V signály. Wind-up, aliasing. Experimentální metody nastavení PID regulátorů. Elektrické akční členy, DC, AC, krokové motory. Statické a dynamické vlastnosti. Komunikace po sběrnicích, rozhraní TIA/EIA 232F,422B, 485A. Proudová smyčka. Průmyslové komunikační systémy. Referenční model ISO/OSI. Sběrnice Profibus, CAN, -Net. AS-interface, HART.
Vyučující
doc. Ing. Jan Chyský CSc.
Zimní 2023/2024
Ing. Marie Martinásková Ph.D.
Zimní 2023/2024
doc. Ing. Jan Chyský CSc.
Zimní 2022/2023
Ing. Marie Martinásková Ph.D.
Zimní 2022/2023
doc. Ing. Jan Chyský CSc.
Zimní 2021/2022
Ing. Marie Martinásková Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
1. Pneumatické prostředky pro realizaci zpětnovazebního řízení
2. Pohony hydraulické a pneumatické. Ventily
3. Prvky stavebnice FESTO pro realizaci ovládání
4. Řízení jednočinného a dvojčinného motoru
5. Problematika řízení dvou a více pneumatických motorů
6. Základy reléového řízení
7. Filtrace signálu, analogové a číslicové filtry
8. Analogové regulátory a jejich realizace. Vstupní/výstupní signály
9. Nespojité regulátory
10. Analogové regulátory a jejich realizace. Vstupní/výstupní signály
11. Číslicové PID regulátory, algoritmus, aliasing, wind-up, experimentální metody nastavení
12. Sériová komunikace. Rozhraní TIA/EIA 232F,422B, 485A. Proudová smyčka
13. Vlastnosti elektrických pohonů používaných v regulaci. Dynamický model ss motoru. Motor asynchronní, synchronní, krokový.
14. Průmyslové komunikační systémy. Referenční model ISO/OSI. Sběrnice Profibus, CAN, -Net. AS-interface, HART.
Osnova cvičení
1. Statické a dynamické vlastnosti neelektrických prostředků
2. Motory jednočinné a dvojčinné, rozvaděče, prvky pro logické operace
3. Úlohy z problematiky přímého a nepřímého řízení jednočinného a dvojčinného pneumatického motoru
4. Řízení činnosti více pneumatických motorů, překrývání signálu, krokový diagram
5. Prostředky pro reléové řízení pneumatického motoru
6. EasyRelé - elektropneumatika 1
7. Reléová logika - elektropneumatika 2
8. Filtry - měření
9. Filtry + PID regulátor - simulace
10. PID regulátory
11. PID regulátory
12. Polohový elektrický servomechanismus
13. Krokový motor
Literatura
1.Beneš, P.:Pneumatická ovládání,doplňkové skriptum ČVUT FSI, Praha 1991
2.Kolář,V.,Vinopal,St.: Hydraulika průmyslových armatur
3.Hlava,J.:Prostředky automatického řízení, skriptum, ČVUT FS, Praha 2002
Požadavky
Požadavky k zápočtu:
Absolvování všech praktických cvičení, zpracování jedné semestrální práce z oblasti návrhu pneumatických řídicích systémů se simulačním a praktickým ověřením a jedné semestrální práce rešeršního charakteru z oblasti inteligentních pneumatických systémů, závěrečný test.Zpracování měření filtrů, DC motor, krokový motor,
Požadavky ke zkoušce:
Aktivní znalost obsahu přednášek a cvičení.
Návrh pneumatického řídicího systému různými metodami.
Filtrace signálu, typy filtrů, jejich charakteristiky, použití
Dvou- a třípolohové regulátory, nespojité PD, PI, PID a DPID regulátory
PID regulátory, analogová a číslicová realizace, varianty PID algoritmu (sériový, paralelní a ideální tvar), specifické problémy číslicové regulace (aliasing, wind-up)
Modifikace PID algoritmu (gain scheduling, split range control)
Experimentální metody nastavování parametrů PID regulátorů
Elektrické aktuátory, indukční motor, DC motor, krokový motor, princip, funkce, statické/dynamické parametry, charakteristiky
Řízení motorů, frekvenční měnič, H-můstek
Stejnosměrný servomotor, rovnice, dynamický model
Komunikace v průmyslových systémech, model ISO/OSI
Sériová komunikace, TIA/EIA 232F, 423, 422B, 485A, sběrnice Profibus, CAN, AS-interface, MODBUS, sběrnice + protokol HART
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 19.7.2024, 8:59 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)