česky  čs
english  en
Informační systémy (2373504)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:09.06.2003
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:6Kredity:3
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Informační systémy a informační technologie (IS/IT) - vymezení oblasti. Základní typy reprezentace
informace. Vrstvový model informačních systémů. Počítačové sítě. Komunikační protokoly TCP/IP.
Lokální sítě. Technologie přístupu na síť Internet. Základy administrace počítačových sítí. Bezpečnost
počítačových sítí. Kryptografické metody a standardy. Infrastruktura veřejných klíčů. Čislicový podpis.
Autentizace a autorizace. Adresářové služby. Virtuální privátní sítě. Bezdrátové sítě - legislativa,
technologie. Aplikační služby, servery, virtualizace. Webové servery, správa obsahu, databázové
servery, elektronická pošta. Přenos hlasu a obrazu v IP sítích. Zpracování dat a ochrana osobních
údajů. Informační technologie v oblasti automatického řízení. Data a znalosti. Znalostní systémy.
Reprezentace znalostí. Modulární struktura expertního systému. Typy expertních systémů. Expertní
systémy v řešení inženýrských úloh.

Osnova
1. Informační systémy a informační technologie (IS/IT). Vymezení oblasti. Základní typy reprezentace
informace. Perspektivy informačních technologií a informačních systémů v epoše sítí.
2. Vrstvový model informačních systémů. Počítačové sítě. Komunikační protokoly TCP/IP. Technologie
sítí LAN. Pasivní a aktivní prvky. Širokopásmové technologie přístupu na síť Internet. xDSL, DOCSIS.
3. Základy administrace počítačových sítí. Základy směrování, protokoly IPv4, IPv6. Zajištění
základních služeb počítačových sítí DHCP, DNS, TFTP, FTP. Přiklady Cisco IOS, řešení na bázi OS Linux.
4. Bezpečnost IS. Zabezpečení počítačových sítí. Firewall. Kryptografické metody a standardy DES,
3DES, AES, RSA. Infrastruktura veřejných klíčů. Certifikační autorita. Kvalifikovaný číslicový podpis,
časová značka.
5. Autentizace a autorizace. Adresářové služby LDAP. AAA protokol RADIUS. Virtuální privátní sítě. VPN
tunel, VPN client/server.
6. Bezdrátové sítě. Legislativa, Technologie. Lokální bezdrátové sítě WLAN. Způsoby zabezpečení.
Roaming ve WiFi sítích. Mobilní přístup k síti internet.
7. Aplikační služby. Aplikační servery. Virtualizace. Typické aplikace WWW server, systémy CMS.
Transakční databázový server SQL.
8. Přenos elektronické pošty SMTP, POP3, IMAP. Ochrana proti spamu. Elektronické dokumenty.
9. Technologie přenosu hlasu a obrazu v IP sítích. VoIP protokoly SIP, IAX, SCCP, zajištění kvality
služeb. Kamerové systémy, přenos a záznam obrazu. Zpracování dat a ochrana osobních údajů.
Významové a bezvýznamové identifikátory.
10. Informační systémy v oblasti automatického řízení. Distribuované řídicí a informační systémy. Sběr
dat, vizualizace. Příklad - Systém Promotic.
11. Příklady využítí informačních technologií v oblasti řízení. Systémy určení polohy GPS/Gallileo. Řízení
obráběcích strojů. Diagnostika osobního automobilu OBD2/EOBD/CAN.
12. Znalostní systémy. Reprezentace znalostí. Počítání s neurčitostmi. Expertní systémy, modulární
struktura expertního systému, typy expertních systémů. Expertní systémy v řešení inženýrských úloh.
13. REZERVA
Osnova cvičení
1. Entropie a informace. Základní úlohy.
2. Inženýrský dokument (MS-Word, Excel, OLE aj.).
3. Tvorba technické prezentace (MS-PowerPoint).
4. Práce s TWAIN prostředky (digi-foto, skener, rozpoznávání textu OCR aj.).
5. Dálkové informační služby (inženýrská rešerše - OPAC, COMPENDEX apod., IRC, ICQ, FTP, telekonference aj.).
6. Databázové systémy. MS ACCESS pro neprogramátory. Základní ovládání.
7. Expertní systém SAZE. Typy úloh. Demonstrace řešení.
Literatura
1. Bíla, Král, Hlaváč: Informační technologie. Databázové a znalostní systémy. ČVUT, Praha,
2003.
Požadavky
Aktivní účast na cvičení (zpracování a prezentování zvoleného tématu) a
úspěšné složení počítačového testu (otázky v testu budou pokrývat látku vyloženou na
přednáškách)
Klíčová slova
informační systémy
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)