česky  čs
english  en
Simulace v Matlabu (2375013)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:14.01.2020
Platí do: ??Rozsah:1P+2C
Semestr:Kredity:3
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Jednoduchý fyzikální model systému 1. řádu a jeho převod do Matlabu a Simulinku. Fyzikální model mechanického systému, převod na diferenciální rovnice a jejich řešení v Matlabu. Sestavení modelu v prostředí Simulink, modelování dějů v Simulinku. Na příkladu zavěšení kola s pružinou a tlumičem ? demonstrace chování při přejezdu přes hrbol růz-ného tvaru ? zpomalovací prahy, železniční přejezd, zvlněná vozovka, dlažba, závislost na rychlosti. Kmitání soustav s jedním stupněm volnosti. Volné kmity. Vynucené kmity buzené harmonickou silou. Vynucené kmity soustav s jedním stupněm volnosti buzené rotující nevyváženou hmotou. Kinematické buzení. Kmitání soustav se dvěma stupni volnosti, torzní kmitání. Jednoduché nelinearity v Matlabu a Simulinku.
Osnova
* Basic Matlab
* Basic Matlab. File import, connection between Matlab and Simulink. Graphs.
* A simple physical model of the first order and its conversion into Matlab and Simulink.
* Physical model of a mechanical system, conversion to differential equations and their solutions in Matlab.
* Assembling the model in Simulink, modeling of processes in Simulink.
* The example of a wheel suspension with spring and damper, demonstration of behavior over the bumps, various-shaped speed bumps, railroad crossing, undulating roads, pavement, dependence on speed (three-week task).
* Oscillating systems with one degree of freedom. Free oscillations.
* Forced oscillations excited by a harmonic force. Forced vibrations of systems with one degree of freedom excited by rotating unbalanced mass.
* Kinematic excitation.
* Vibrations with two degrees of freedom, torsional vibration.
* Simple nonlinearities in Matlab and Simulink.
Osnova cvičení
Literatura
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)