česky  čs
english  en
Kognitivní věda (2376011)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:20.05.2010
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Studenti se seznámí s novým vědním oborem. Kognitivní věda v sobě integruje poznatky z různých oborů lidské činnosti se společným tématem, kterým je poznání. K tématu poznání přistupuje kognitivní věda komplexně a v maximální možné míře obecnosti, nikoliv jen z úzkého pohledu jednotlivých vědních disciplín, které mají k tématu poznání (a specielně lidského poznání) co říci. Jednotlivé vědy, které se obvykle vyjadřují k problematice poznání (tedy kognice) jsou filosofie (zabývající se poznáním jako takovým), neurovědy (jak funguje poznání z hlediska medicínského), psychologie (psychologické modely poznávacích procesů), lingvistika (jazykově zprostředkované poznání), kulturní antropologie (kulturní kontext poznání) a umělá inteligence a počítačové vědy (zabývající se funkčními modely poznávacích procesů).
Osnova
1. Vznik a vymezení kognitivní vědy.
2. Úvod do filosofie
3. Neurovědy - neuroanatomie a neurofyziologie mozku.
4. Neuropsychologie - neurologický podklad základních duševních funkcí
5. Kognitivní psychologie
6. Psychologie
7. Kulturní a sociální antropologie
8. Lingvistika
9. Logika
10. Umělá inteligence
11. Inteligentní robotika
12. Vybrané filosofické otázky
13. Radikální konstruktivismus jako nové paradigma vědy.
Osnova cvičení
1. Vznik a vymezení kognitivní vědy.
2. Úvod do filosofie
Co je to filosofie a její stručné dějiny.
3. Neurovědy - neuroanatomie a neurofyziologie mozku.
Organizace CNS, cytoarchitektonická mapa mozku (K. Brodman), funkční specializace hemisfér.
4. Neuropsychologie - neurologický podklad základních duševních funkcí
Senzorika, motororika, emoce, motivace, paměť, řeč atp.
5. Kognitivní psychologie
Kognitivní funkce (čití, vnímání, pozornost, představivost, myšlení, paměť)
6. Psychologie
Jednotlivé disciplíny a vybrané poznatky aplikovatelné v kognitivní vědě.
7. Kulturní a sociální antropologie
Kultura a její vymezní, společnost, společenské normy, srovnání různých kultur.
8. Lingvistika
Základní poznatky jazykovědy: langue/parole (F. de Saussure) I-jazyk/E-jazyk (N. Chomsky), systém/proces (L. Hjelmslev), mluvní akty (J. Austin), gramatiky (valenční, transformační).
9. Logika
Rozdělení logiky a její stručný vývoj. Logika jako gnoseologie. Logika výroková a subjekt predikátová. Netradiční a neklasické logiky - temporální, modální, normativní, tříhodnotová, fuzzy logika. Transparentní intenzionální logika jako metalogika.
10. Umělá inteligence
Základní přístupy, disciplíny a směry v umělé inteligenci.
11. Inteligentní robotika
12. Vybrané filosofické otázky
Filosofie vztahu technika / kultura / příroda a filosofie vztahu mysli a těla (mind body problem).
13. Radikální konstruktivismus jako nové paradigma vědy.
Radikální konstruktivismus je filosofický gnoseologický směr postulovaný H. Maturanou, který navazuje na koncepty postmoderny, relativity a kybernetických a dynamických systémů - vzdává se však objektivismu minulé epochy.
Literatura
http://users.fs.cvut.cz/~jurajaku/cog-sci/
Klíčová slova
kognitivní věda, kognice, psychologie, filosofie, antropologie, umělá inteligence, jazykověda, neurovědy, neurofyziologie, neuroanatomie.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)