česky  čs
english  en
Metody a nástroje pro manažerské rozhodování (2381005)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:MNMRSchválen:29.03.2022
Platí do: ??Rozsah:2P+2C+0L
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Kurz je orientován projektově, tj. zásadně na řešení konkrétních typických manažerských
úloh. Tomu odpovídá i způsob práce v kurzu a podmínky jeho úspěšného zakončení. Kurz je
zaměřen na různé nákladově-výnosové propočty, vč. propočtů bodu zvratu, na propočty
interakce mezi náklady, kapacitou a cenou, na vyjádření různých způsobů propočtu
nákladových odchylek. Věnuje se správnému postupu tvorby a vyhodnocení rozpočtů
různých typů. Klade důraz na práci s vhodně navrženým kalkulačním vzorcem a na jeho
manažerské využití. Zaměřuje se na důsledné propočty hodnot kalkulačních položek
vhodnými metodami a postupy. Ukazuje na roli podnikového účetnictví v interakci
s ostatními soustavami a jeho význam pro relevantní manažerská rozhodnutí. Ukazuje, jak
postupovat při propočtech spojených s návrhem nových nebo inovovaných produktů.
Zahrnuje také propočty na podporu investičních a finančních rozhodnutí. Zařazena je také
partie o tom, jak konstruovat strukturu a návaznosti ve vnitropodnikovém účetnictví
z hlediska výkonového a odpovědnostního. Při výuce se pro demonstraci důležitých
poznatků a vazeb využívají připravené počítačové modely.
Osnova
1. Cíle, struktura a úkoly kurzu. Role technika ? manažera. Manažerské propočty a jejich význam. Návaznost na další kurzy. Proč je třeba rozhodování podpořit propočty.
Základní prvky podnikového systému řízení a jejich vzájemná vazba. Význam nákladů v manažerských propočtech. Manažersky významné členění nákladů. Propočty bodu
zvratu a jeho úskalí. Alternativní přístupy ke konstrukci úloh propočtu bodu zvratu.
2. Podnikové rozpočty a plány. Účel, struktura a postup tvorby a vyhodnocení.
3. Manažerská práce s rozpočty. Varianty podnikových rozpočtů. Jejich tvorba a vyhodnocování. Práce s odchylkami.
4. Manažerský význam kalkulace. Vhodné alternativy kalkulačního vzorce a práce s kalkulačním vzorcem. Základní kalkulační metody a postupy a jejich uplatnění.
5. Varianty metody hodinové nákladové sazby a jejich aplikační uplatnění.
6. Technické principy podnikového účetnictví a jeho manažerská role. Finanční a vnitropodnikové účetnictví. Proč musí technik rozumět základům účetního systému.
Pružnost účetnictví - odpovědnostně a výkonově zaměření účetnictví.
7. Vnitropodnikové řízení a jeho nástroje. Jeho manažerská funkce. Role podnikových informačních soustav.
8. Investiční rozhodování a jeho metody. Způsoby financování investičních projektů a jejich nákladové dopady.
9. Target Costing (TC, Limitní kalkulace) a její význam pro techniky. Integrační povaha TC.
10. Základní manažerské nástroje (metody, přístupy, techniky, postupy, sftw. podpora).
11. Procesní, činnostní a projektové řízení. Řízení hodnoty (Hodnotový řetězec, atd.). Principy, postup, vzájemné propojení.
12. Měření výkonnosti podniku. Určující ukazatele a jejich vypovídací schopnost.
13. Závěr, rekapitulace hlavního poselství kurzu, shrnutí základních poznatků a debata k obsahu a přínosu kurzu.
Osnova cvičení
1. Uvedení do programu kurzu. Pravidla práce před seminářem a na semináři. Vytvoření týmů. Návrh základních parametrů modelového podniku.
2. Základní nákladové propočty. Bod zvratu a jeho úskalí. Ilustrace na úlohách.
3. Provozní rozpočet-1: vytvoření provozního rozpočtu na bázi interakce činností a jejich kapacity, přiřazení zdrojů a nákladových propočtů jednotlivých položek.
4. Provozní rozpočet-2: rozbor položek provozního rozpočtu a jejich alternativní řešení (nákup, kooperace, změna technologie, apod.). Dopady alternativ do nákladů a kapacitního plánu.
5. Provozní rozpočet-3: práce s odchylkami položek provozního rozpočtu a jejich manažerská interpretace.
6. Kalkulační metody a techniky. Návrh kalkulačního vzorce. Metoda hodinové nákladové sazby-1.
7. Varianty Metody HNS (položková, vertikální, controllingová) a jejich manažerský efekt.
8. Další metody kalkulace (přirážková, ekvivalenční čísla, fázová).
9. Tříbilanční systém a propočty s ním spojené. Odpovědnostní a výkonové zaměření účetního systému.
10. Návrh vnitropodnikové evidence pro manažerské rozhodování (propojení informačních systémů).
11. Aplikace metodologie Target Costing. Vazba na marketing, kalkulaci, rozpočty, cenu, kapacitní bilanci, technické řešení produktu.
12. Variantní propočet investičního projektu a jeho financování. Manažerský rozbor.
13. Vyhodnocení kurzu. Zápočet.
Literatura
(1) Zralý, M.: Manažerské účetnictví - Sbírka úloh, skripta, Vyd. ČVUT
(2) Zralý, M.: Ekonomika podniku, studijní text.pdf, rev. 2014
(3) Zralý, M.: Podklady pro přednášky a cvičení, v el. formě, internet + interní server
(4) Zralý, M. a kol.: Management a ekonomika podniku ? Souhrnná úloha, Vyd. ČVUT v Praze, 2010
Poznámka: Při výuce budou použity ilustrativní počítačové modely.
Další doporučené prameny:
(5) Cokins, G.: Activity-Based Cost Management, John Wiley and Sons
(6) Král, B. a kol: Manažerské účetnictví, Management Press, 2006 nebo později
(7) Král, B., Zralý, M.: Vybrané relevantní příspěvky z posledního období uvedené na
společném disku - budou příp. doplněny.
(8) Zralý M.: Řízení nákladů - Sbírka úloh, skripta ČVUT
Další odkazy na literaturu k jednotlivým okruhům budou případně uvedeny během semestru.
Požadavky
Požadované předběžné znalosti: Absolvování kurzu: Management a ekonomika podniku.
Požadavky na studenty:
Zpracování všech zadaných úloh, jejich prezentace a obhájení řešení.
Zpracování semestrální práce.
Získání alespoň 50 % z průběžných testů.
Předepsaná docházka na kurz.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)