česky  čs
english  en
Management a ekonomika podniku (2381054)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:16.05.2001
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je navržen tak, aby posluchače strojní fakulty seznámil se základními ekonomickými východisky nutnými pro technické uvažování a pomohl pochopit základní vztahy mezi náklady a výnosy a výdaji a příjmy a dalšími základními ekonomickými pojmy a jejich věcnou náplní. Cílem je, aby posluchači byli schopni sestavit provozní rozpočet a jednoduchou kalkulaci nákladů na výrobky a služby, a aby pochopili základní strukturu účetních výkazů. V oblasti managementu seznamuje se základními manažerskými funkcemi a jejich obsahem, se způsoby využití síťové analýzy v řízení projektů, s aplikací vícekriteriálního rozhodování, se základy marketingu a strategického managementu.
Vyučující
Ing. Vladimír Brdek Ph.D.
Letní 2022/2023
Ing. Olga Heralová Ph.D., MBA
Letní 2022/2023
Ing. Štěpánka Uličná Ph.D.
Letní 2022/2023
Ing. Olga Heralová Ph.D., MBA
Letní 2021/2022
Ing. Štěpánka Uličná Ph.D.
Letní 2021/2022
Ing. Olga Heralová Ph.D., MBA
Letní 2020/2021
Ing. Štěpánka Uličná Ph.D.
Letní 2020/2021
Osnova
1. Současný marketing, definice marketingu. Marketingový koncept. Členění marketingu, cílený marketing. Etapy působení podniku cíleným marketingem. Marketingový mix.
2. Omezenost zdrojů a její důsledky. Užitek, mezní užitek. Užitek a cena. Poptávková a nabídková funkce. Tržní rovnováha. Vazba poptávkové a výnosové funkce. Nákladové funkce: celkové, průměrné a přírůstkové. Nákladově výnosové varianty, funkce zisku.
3. Nákladové a výnosové funkce. Členění nákladů, důvody členění. Bod zvratu (= bod obratu) = BEP (break even point). Praktické využití BEP. Náklady a výnosy per entity (produkty, procesy, činnosti apod.) podniku. Nákladově výnosové varianty, funkce zisku.
4. Rozpočet roční, měsíční. Útvarové rozpočty. Cíl a náplň rozpočtů. Postup vytváření rozpočtů. Vazby na kapacity, zdroje, odbyt. Práce s rozpočty a jejich vyhodnocování. Zodpovědnost při jejich zpracování a naplňování.
5. Kalkulace - její účel a význam. Kalkulační vzorec, kalkulační jednice. Kalkulace: ceny/nákladů, předběžná/výsledná, interní/obchodní. Absorpční a variabilní kalkulace. Přirážková kalkulace - princip, slabiny/přednosti, kdy použít. Hodinová nákladová (režijní) sazba - princip, slabiny/přednosti, kdy použít. Kalkulace s příspěvkem na úhradu. Target costing (limitní či cílová kalkulace).
6. Základní podnikové výkazy (bilance), tříbilanční systém. Rozvaha (BS), majetek a zdroje jeho krytí. Aktiva a pasiva. Výsledovka (PL). Základní struktura výsledovky a k čemu slouží. Vazby mezi rozvahou a výsledovkou. Cash Flow (CF), způsob sestavení a k čemu slouží a jeho vazba na rozvahu. Propojení (klíčové vazby) mezi 3 výkazy. Proč je třeba kombinovat všechny 3 výkazy, jaký pohled každý z nich nabízí.
7. Nástroje finanční analýzy = ukazatelé. Druhy ukazatelů - absolutní, poměrové, soustavy ukazatelů. Ukazatelé rentability, aktivity, likvidity, zadluženosti. Řízení pracovního kapitálu.
8. Investiční rozhodování. Hodnota peněz. Statické metody hodnocení investic (doba návratnosti). Dynamické metody hodnocení investic (čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento). Životní cyklus investice.
9. Specifika řízení projektů. Co označujeme jako projekt. Čtyři charakteristické znaky projektu (cíl projektu, jedinečnost projektu, zdroje pro projekt, organizace projektových činností). Trojimperativ projektu. Síťový graf a metody síťové analýzy. Řešení síťového grafu pomocí metody CPM.
10. Základní rozhodovací matice. Dvě podmínky pro stanovení váhy kritérií ve všech metodách. Metody stanovení váhy kritérií (Metoda pořadí, metoda bodovací, metoda párového srovnání). Stanovení pořadí variant pomocí metod agregace hodnotících kritérií (Metoda pořadové funkce, bodovací metoda, bazická metoda).
11. Management a jeho chápání. Manažer, postavení v podniku, předpoklady pro manažerskou práci. Rozvoj způsobilosti manažera. Hard skills a soft skills. Historický vývoj managementu (Klasické školy manažerského myšlení, moderní přístupy v managementu).
12. Manažerské funkce a jejich význam. Sekvenční manažerské funkce (Plánování, organizování, vedení lidí, management lidských zdrojů, kontrolování).
13. Paralelní manažerské funkce (Analyzování, rozhodování, implementace). Význam strategického managementu. Podniková vize a mise, strategie. SWOT analýza, Analýza PESTLE, Porterův model pěti konkurenčních sil, generické strategie.
Osnova cvičení
1. Organizační. Způsob práce v kurzu. Pravidla práce před seminářem a na semináři.
2. Vybrané kapitoly z marketingu. Příklady k procvičení na postavení produktu na trhu, matice BCG a matice GE.
3. Příklady na procvičení na téma: Poptávková funkce, celkové výnosy.
4. Příklady na procvičení na téma: BEP - pochopení bodu zvratu.
5. Příklady na procvičení na téma: Přirážková kalkulace.
6. Příklady na procvičení na téma: Kalkulace pomocí HRS, příspěvek na úhradu.
7. Příklady na procvičení na téma: Rozpočet.
8. Závěrečný test z oblasti EKONOMIKA PODNIKU.
9. Příklady na procvičení na téma: Síťový graf a metoda CPM.
10. Příklady na procvičení na téma: Síťový graf a metoda CPM.
11. Příklady na procvičení na téma: Vícekriteriální rozhodování.
12. Příklady na procvičení na téma: Vícekriteriální rozhodování.
13. Závěrečný test z oblasti MANAGEMENT PODNIKU
Literatura
Studijní materiály
Povinná literatura pro přednášky:
1) FREIBERG, František a Martin ZRALÝ. EKONOMIKA PODNIKU. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008, 126 s. ISBN 978-80-01-04144-4.
2) ŽÁČEK, Vladimír. MANAGEMENT PODNIKU. 2. přepracované vydání. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. ISBN 978-80-01-05980-7.
3) ŽÁČEK, Vladimír: PRŮMYSLOVÝ MARKETING. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2010. ISBN 978-80-01-04492-6.
Povinná literatura pro cvičení:
1) ZRALÝ, Martin a kol. MANAGEMENT A EKONOMIKA PODNIKU - SBÍRKA ÚLOH PRO CVIČENÍ. 2. přeprac. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014, 218 s. ISBN 978-80-01-05460-4.
Doporučená literatura k předmětu:
1) SAMUELSON, Paul A. a William D. NORDHAUS. EKONOMIE. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1991, xl, 1011 s. ISBN 80-205-0192-4.
2) ŽÁČEK, Vladimír: MANAGEMENT: Teorie, zásady, praxe. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014. ISBN 978-80-01-05594-6.
3) KOTLER, Philip: MARKETING OD A DO Z (Osmdesát pojmů, které by měl znát každý manažer). Praha: Management Press, 2003. Knihovna světového managementu. ISBN 80-7261-082-1.
Požadavky
1. Omezenost zdrojů a její důsledky. Užitek, mezní užitek, užitek a cena, poptávková funkce, rozbor poptávky. Vazba poptávkové a výnosové funkce. Tržní rovnováha.
2. Nákladové funkce: celkové, průměrné a přírůstkové. Nákladově - výnosové varianty.
3. Základní podnikové bilance (sestavy) - tříbilanční systém. Hlavní položky bilancí a jejich náplň. Hlavní závěry pro technicky zaměřeného řídicího pracovníka.
4. Rozvaha: Hlavní položky rozvahy, vazba na další podnikové bilance (sestavy). Požadavky na velikost položek v rozvaze.
5. Rozbor položek výsledovky (výkazu zisku a ztráty). Formy výsledovky. Výkaz Cash-flow. Způsoby sestavení.
6. Základní manažerské členění nákladů. Kalkulace nákladů na produkty a zakázky. Její klíčové faktory. Role kalkulační jednice (+ příklady kalkulačních jednic).
7. Přístupy ke kalkulaci nákladů (předběžná, výsledná). Target costing (limitní, cílová kalkulace).
8. Účel kalkulace nákladů. Přirážková kalkulace. Metoda hodinových nákladových sazeb (režijních sazeb). Kalkulace s příspěvkem na úhradu - využití vícestupňového příspěvku v kalkulačním vzorci.
9. Provozní rozpočty: Účel. Obsah. Tvorba. Vyhodnocování.
10. Statické a dynamické metody hodnocení investičních projektů-hlavní rozdíly. Klíčové charakteristiky metod pro dynamické hodnocení.
11. Krátkodobé a dlouhodobé finanční zdroje ke krytí potřeby kapitálu.
12. Statická a dynamická analýza hospodaření, vypovídací schopnost ukazatelů a finančních bilancí. Měření podnikové aktivity, rentability, likvidity a zadluženosti.
13. Vývoj managementu, postavení manažera v podniku, manažerská hierarchie v podniku a jejich základní úkoly, předpoklady pro manažerskou práci, funkce managementu.
14. Podstata plánování v podniku, podnikové cíle, síťová analýza a její uplatnění v plánování.
15. Základní pojmy organizování, členění podnikových organizačních struktur.
16. Vedení lidí, motivační teorie, management lidských zdrojů, kontrolování, kontrola a audit, analyzování, implementace.
17. Rozhodování, podmínky rozhodování, klasifikace rozhodovacích procesů, vícekriteriální rozhodování, metody stanovení váhy důležitosti kritérií, metody agregace hodnotících kritérií.
18. Marketing a jeho definice, základy marketingové koncepce, marketingový mix a jeho nástroje, základní členění tržních vztahů.
19. Segmentace, targeting, positioning, marketingový přístup k trhu.
20. Produkty a jejich tržní postavení, matice BCG a matice GE.
21. Strategický management a jeho základní pojmy, rozdíl mezi operativním a strategickým managementem, makroanalýza a mikroanalýza okolí podniku a vnitřního prostředí podniku.
Klíčová slova
Výchozí ekonomické principy pro techniky, interakce cena-užitek, náklady, výnosy, příjmy, výdaje, rozpočty, kalkulace, investiční propočty, management, manažerské funkce, řízení projektů, vícekriteriální rozhodování, marketing, strategický management.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)