česky  čs
english  en
Manažerské propočty ve strojírenství (2381099)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:MPSSchválen:02.12.2010
Platí do: ??Rozsah:2P+2C+0L
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem předmětu je seznámit studenty s běžnými manažerskými propočty, které jsou prakticky využitelné a nejsou náplní výuky v jiných předmětech, které se týkají oblasti manažerského účetnictví (početnictví). Jeho účelem je ukázat, jak při takových propočtech různého typu postupovat a jak interpretovat získané výsledky, zejména jak je využít při manažerských roz-hodnutích. Jedná se o předmět, který je aktuální i z hlediska současných požadavků praxe. Pro prezentaci určujících principů, které jsou vysvětlovány v průběhu kurzu slouží ilustrační úlo-hy, které jsou ve vzorové verzi studentům k dispozici s řešením.
Osnova
Zaměření je na různé postupy propočtu bodu zvratu, na propočty interakce mezi náklady, ka-pacitou a cenou, na vyjádření různých způsobů propočtu nákladových odchylek. Zahrnuje základní propočty na podporu investičních a finančních rozhodnutí, ziskové marže a směrné ceny. Důležitá je partie o tom, jak konstruovat strukturu a návaznosti ve vnitropodnikovém účetnictví z hlediska výkonového a odpovědnostního, aby byly respektovány manažerské po-třeby řízení, nejen účetní stránka. Je zařazena také aplikace různých variant rozpočtů a postu-pu při jejich sestavení.
Literatura
Zralý, M.: Manažerské účetnictví-sbírka úloh, skripta ČVUT, 2002
Baťa, T.: Úvahy a projevy, IŘ, 1993
Cokins, G.: Activity-Based Cost Management, John Wiley and Sons
Král, B. a kol.: Manažerské účetnictví, Management Press, 2006
Macík, K.: Účetnictví pro manažery, Grada
Klíčová slova
Manažerské účetnictví, podnikové početnictví, bod zvratu, příspěvek na úhradu, cena, nákla-dy, výnosy, rozpočty útvarů a procesů, propočty citlivosti, investiční propočty, propočet fi-nancování, kapacitní plán, optimalizace výrobkových kombinací, rozčítací metoda, odčítací metoda, kvalitativní odchylky, kvantitativní odchylky, vnitropodnikové účetnictví, zisková marže, směrná cena
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)