česky  čs
english  en
Strojírenská ergonomie (2381108)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:SERGSchválen:20.04.2011
Platí do: ??Rozsah:1P+2C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem předmětu "Strojírenská ergonomie" je seznámit posluchače s problémy,
omezeními a optimálním řešením elementárního prvku podniku či organizace,
se systémem člověk - technika ( stroj ) - prostředí. Charakter předmětu vychází
z antropocentrického principu, tedy že každý systém ČTP ať již ve výrobní,
řídící, technologické, projekční či jiné oblasti je nutno jednoznačně přizpůsobit
možnostem, schopnostem a dovednostem nejslabšího prvku - tedy daného člověka.
Posluchači se naučí nejen vycházet z limitů člověka při projektování systému
ČTP, ale i hodnotit stávající ergonomickou úroveň systému a navrhovat racionalizační
opatření pro jeho optimalizaci. Posláním předmětu tedy je, aby absolventi
FS dokázali při své práci na všech úrovních a oblastech hospodářství jak zajistit
optimální pracovní pohodu svou, tak i uživatelů navrhovaných systémů i svých
podřízených. Neopomenutelným výstupem je i ochrana zdraví člověka i vyšší kvalita a produktivita práce.
Osnova
Ergonomický systém člověk - technika - prostředí. Model ohrožení zdraví. Člověk - fyziologické,
psychické a mentální parametry. Technika - rozměrové řešení, ovládače a komunikační
zařízení, nářadí, zařízení, pracovní vybavení, estetické řešení. Prostředí - osvětlení, záření,
hluk, vibrace, klimatické podmínky, barevné řešení, fyzická, psychická a mentální zátěž.
Bezpečnost a hygiena práce. Hodnocení rizika. Životní prostředí. Ergonomické projektování.
Normování lidské práce její hodnocení.
Osnova cvičení
1. - 8. Měření laboratorních úloh
9. - 13. Prezentace semestrálních prací studentů
Literatura
Doporučená literatura:
Chundela, L.: Ergonomie, skripta FS ČVUT, 2005
Chundela, L.: Strojírenská ergonomie - příklady, skripta FS ČVUT, 2005
Literatura další :
Grandjean, E.: Ergonomice and Health in modern Office, London TF, 1984
Chapanis, A.: Man- maschine - engineering, London, 1965
Král, M.: Ergonomie a její využití v tech. praxi, I.+II.., Brno, Ostrava, 1994, 1998
Mc Cormick, E.J.: Human faktors engineering, N.Y., 1964
Durrel, K, F. H.: Ergonomice, London, 1975
Šmíd, N.: Ergonomické parametry, Praha SNTL, 1977
Veber, V.: Pracovní prostředí, Praha, 1982
Požadavky
Vypracování osmi laboratorních úloh. Vypracování a prezentace semestrální práce o rozsahu 5 stran textu.
Zkouška z těchto témat:
1. Ergonomie a Ergatika.Model ohrožení.
2. Antropocentrismus. Fyzické parametry člověka.
3. Smyslové parametry člověka. Mentální parametry.
4. Spolehlivost lidského činitele. Technika - rozměrové řešení.
5. Komunikace člověk - technika. Ovladače. Sdělovače.
6. Vazby ovladač - sdělovač. Vybavení pracoviště.
7. Technická estetika. Prostředí.
8. Osvětlení. Záření. Hluk. Chvění a otřesy.
9. Klimatické podmínky. Barevné řešení.
10. Zátěž fyzická. Metody měření. Zátěž psychická. Metody měření.
11. Ekonomie pohybů a režim práce. Bezpečnost práce.
12. Hygiena práce. Sociální podmínky a životní prostředí.
13. Ergonomické projektování. Normování lidské práce.
14. Ukazatele lidské práce. Rizikovost.

data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)