česky  čs
english  en
Nákladový a finanční controlling (2381115)
Departments:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Abbreviation:NFCApproved:21.04.2020
Valid until: ??Range:3P+2C
Semestr:Credits:5
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Předmět Nákladový a finanční controlling poskytuje komplexní vysvětlení všech podstatných aspektů nákladového a finančního controllingu. Studenti mají příležitost porozumět hlavním koncepcím, nástrojům a metodám nákladového a finančního řízení procesů, projektů a produktů a jejich využití v rozhodovací praxi podniků. Podstatný důraz je kladen především na hodnocení finanční výkonnosti podniku, hodnocení a oceňování hmotných a finančních investic, řízení pracovního kapitálu, způsoby financování podniku, metody finančního plánování a rozpočtování nákladů, řízení a analýzu nákladů, kalkulační techniky a metody, využití kalkulací a rozpočtování v podnikové praxi, metodu cílových nákladů.
Teacher's
prof. Ing. František Freiberg CSc.
Zimní 2023/2024
Ing. Olga Heralová Ph.D., MBA
Zimní 2023/2024
prof. Ing. František Freiberg CSc.
Zimní 2022/2023
Ing. Olga Heralová Ph.D., MBA
Zimní 2022/2023
prof. Ing. František Freiberg CSc.
Zimní 2021/2022
Ing. Olga Heralová Ph.D., MBA
Zimní 2021/2022
Structure
1. Charakteristika finančního controllingu podniku, manažerské pojetí finančních bilancí
2. Analýza podnikové výkonnosti, řízení pracovního kapitálu, financování provozních a investičních činností
3. Struktura a náklady kapitálu, oceňování kapitálových aktiv, teorie portfolia
4. Investiční controlling, hodnocení, datová základna, kritéria a metody hodnocení, analýza rizika investičních projektů.
5. Projektové financování, finanční plánování a kontrola, metody prognózování, finanční kontrola.
6. Oceňování podniků, fúze a akvizice, primární emise cenných papírů
7. Řízení kurzového a úrokového rizika podniku.
8. Cíl, obsah, pojetí a struktura manažerského účetnictví, členění nákladů a výnosů podniku z hlediska potřeb managementu a rozhodování
9. Alokace nákladů, kalkulační techniky a metody, tvorba a využití kalkulací v rozhodování, analýza bodu zvratu
10. Řízení nákladů na kvalitu, nákladové a výnosové efekty outsourcingu, náklady nevyužité kapacity
11. Predikce nákladů na produkty, systém plánů a rozpočtů a jejich využití v podnikové praxi
12. Cenová rozhodování, strategicky orientované manažerské účetnictví
13. Charakteristika a využití metody cílových nákladů
Structure of tutorial
1. Informační báze a tvorba finančních bilancí
2. Hodnocení podnikové výkonnosti, řízení pracovního kapitálu
3. Hodnocení variant finančních zdrojů, oceňování kapitálových aktiv
4. Hodnocení a analýza rizika investičních projektů
5. Finanční plánování a kontrola
6. Oceňování podniků, fúze a akvizice, primární emise akcií
7. Řízení kurzového a úrokového rizika podniku
Literarture
Horváth P. Controlling, Vahlen München, 2002, ISBN 3-8006-2731-0
Freiberg, F. Finanční management. 1.vyd. V Praze: ČVUT v Praze, 2009, 214 s. ISBN 978-80-01-04218-2.
Živělová, I. Business finance. Issue 1st. Brno: Mendel University in Brno, 2013. 174 s. ISBN 978-80-7375-849-3.
Král, B. Manažerské účetnictví. Management Press, 2015, 660 s., 3. vyd. ISBN 9788072612178.
Freiberg, F.: Finanční controlling. Management Press, Praha 1996
Cokins, G.: Performance management: Finding the Missing Pieces (To close the gap), John Willey & Sons, Inc., 2004
Requirements
Prezenční studium: aktivní účast na cvičeních během semestru, řešení a obhajoba zadaných úloh, prezentace a obhajoba zadaného tématu seminární práce. Kombinované studium: výuka probíhá formou konzultací. K zápočtu studenti předkládají řešení zadaných příkladů a seminární práci na zadané téma. Tematické okruhy ke zkoušce jsou specifikovány osnovou předmětu
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)