Ekonomické a environmentální modelování v technice (2381149)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:EEMTSchválen:21.04.2020
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
V současné době se čím dál častěji při vývoji a inovacích produktů a technologií zohledňují a vyhodnocují nejen technické a ekonomické parametry, ale také dopady na životní prostředí. Právě významu ochrany životního prostředí (ŽP) v podnicích, přístupům, metodám, standardům a nástrojům pro hodnocení environmentálních dopadů technologií a produktů se věnuje dominantní část tohoto předmětu. Studenti se naučí především aplikovat metody pro hodnocení dopadů produktů v průběhu celého jejich životního cyklu – metodu Life Cycle Assessment (LCA) pro hodnocení dopadů na ŽP a metodu Life Cycle Costing (LCC) pro hodnocení ekonomických dopadů). Samotné hodnocení je realizováno s pomocí environmentálních modelů zpracovávaných ve specializovaném softwarovém nástroji pro podporu LCA SimaPro a ekonomických modelů vytvářených v programu MS Excel. Studenti se naučí tyto modely vytvářet a pracovat s nimi.
Vyučující
Ing. Barbora Stieberová Ph.D.
Zimní 2023/2024
Ing. Miroslav Žilka Ph.D.
Zimní 2023/2024
Ing. Barbora Stieberová Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Miroslav Žilka Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Barbora Stieberová Ph.D.
Zimní 2021/2022
Ing. Miroslav Žilka Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
1. Vývoj přístupů k ochraně životního prostředí (krizové modely, mezinárodní konference a opatření, koncepce trvale udržitelného rozvoje),
2. Globální ekologické výzvy, negativní vlivy na ŽP
3. Vliv zpracování materiálů, průmyslových procesů a výrobků na životní prostředí (negativní aspekty a eco-data materiálů, technologií a výrobků), Čistší produkce, ekodesign, eco-audit.
4. Environmentální management v průmyslových podnicích (Normy řady ISO 14 000 a EMAS II),
5. Environment. modelování 1: metoda Life Cycle Assessment (LCA) - stanovení cíle a rozsahu analýzy, funkční jednotky, hranic systému, schématu hodnoceného systému, inventarizační analýza (LCIA), program SimaPro, tvorba environment. modelů,
6. Environment, modelování 2 - zpracování výstupů LCA, vyhodnocení a interpretace výsledků - různé kategorie dopadů.
7. Ekonomické modelování 1- metoda Life Cycle Costing, zásady a postupy tvorby nákladových modelů
8. Ekonomické modelování 2 - aplikace citlivostní analýzy, Break-even point analýzy v situaci nejistoty vstupů
9. Ekonomická efektivnost ekologických investic
10. Udržitelný rozvoj podniků a standard GR
11. Ekonomické a legislativní nástroje aktivní environmentální politiky a jejich dopady (poplatky, daně, dotace, CAFE standard),
12. Modely ekonomiky životního prostředí, metody mimotržního oceňování, kvantifikace škod způsobených znečišťováním životního prostředí
13. Opakování
Osnova cvičení
1. Závislost na materiálových zdrojích, modely vývoje spotřeby zdrojů, rezervy, ekonomika těžby, obnovitelné a neobnovitelné zdroje
2. Životní prostředí v ČR - skupinová práce, příprava prezentace stavu jednotlivých složek ŽP v České republice
3. Práce s ekodaty materiálů,
4. Aplikace norem ISO 14000 ve vybraných podnicích
5. Úloha LCA - vodoměr - mechanický a elektronický, použité materiály a jejich náročnosti. Práce v Sima pro.
6. Prezentace LCA vlastní úlohy
7. Prezentace LCA - vybraný problém - liteární rešerše
8. Tvorba LCC modelu
9. Citlivostní analýza v LCC
10. Prezentace vlastní úlohy - LCC modelování
11. Tvorba GR standardu
12. Ekonomická efektivnost ekologických investic
13. Prezentace úloh
Literatura
Baumann, H. Tillman, A.M.,: The Hitch Hiker's Guide to LCA: An Orientation in Life Cycle Assessment Methodology and Applications, Studentlitteratur AB, 2004
Ashby, M. F., Materials and the Environment: Eco-informed Material Choice 2nd Edition Butterworth - Heinemann, 2013
HAUSCHILD, Michael Z., ROSENBAUM, Ralph K., OLSEN, String Irving a Editors. Life cycle Assessment, Theory and Practice. Montpellier: Springer, 2018. ISBN 978-3-319-56474-6.
Knápek, J., Geuss, E.: Životní prostředí a ekonomika, VČVUT, 2000
Veber J. a kol.: Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce, Management Press, 2006
Inovace výrobků a jejich systémů, Centrum inovací a rozvoje, 2004
Kotovicová, J.: Čistší produkce, Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2003
Moldan, B. a kol.: Ekonomické aspekty ochrany životního prostředí, Karolinum, Praha1997
Požadavky
Aktivní účast, zpracování seminárních prací a jeich prezentace
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 16.6.2024, 17:27 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)