Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/kos.fs.cvut.cz/lib_locale.php on line 9

Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /var/www/kos.fs.cvut.cz/lib_locale.php on line 11
KOS.FS - fakultní nadstavba
  česky  čs
english  en
Strategický management a marketing (2381515)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:SMMSchválen:13.06.2017
Platí do: ??Rozsah:2+2
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Marketingový management je systematický proces plánování a implementování marketingových aktivit podniku se zaměřením na cílové trhy v delším časovém horizontu. Strategický management navazuje na výsledky marketingového managementu a charakterizuje postupy a metody pro analýzu, formulaci a implementaci podnikové strategie. Předmět propojuje marketingový management se širším pojetím strategického managementu podniku a je zaměřen na to, aby budoucí manažeři mohli přijímat lepší marketingová a strategická rozhodnutí, a to na základě analýzy trhů a konkurence systémovým způsobem.
Vyučující
Ing. Vladimír Žáček CSc. MBA.
Zimní 2017/2018
Osnova
1. Úvod do marketingového managementu. Pochopení, vytváření, komunikování a poskytování hodnoty zákazníkům.
2. Využívání informací pro marketingový management.
3. Identifikace tržních příležitostí. Tvorba hodnoty pro zákazníka a její prezentace.
4. Zákazníci ? získávání, udržování a pěstování vztahů se zákazníky. Budování hodnoty značky.
5. Plánování a organizace marketingu v podniku. Hodnocení a kontrola marketingové výkonnosti podniku.
6. Úvod do strategického managementu ? základní pojmy, strategické myšlení, proces strategického managementu.
7. Podniková vize, mise a cíle, strategická mezera, typologie a hierarchie podnikových strategií.
8. Analýza obecného a oborového okolí podniku. Analýza vnitřního prostředí podniku.
9. Metoda scénářů.
10. Metody hodnocení strategické pozice podniku/ SBU.
11. Metody formulace podnikové strategie.
12. Podmínky implementace podnikové strategie.
13. Kontrola a hodnocení realizace podnikové strategie.
Osnova cvičení
1. Program a způsob práce na cvičení, seznámení se simulačním programem MARKSTRAT 3.
2. ? 6. Individuální konzultace k práci na simulačním programu MARKSTRAT 3.
7. Vyhodnocení výsledků práce na simulačním programu MARKSTRAT 3.
8. Úvodní test, zadání 1. případové studie a prezentace z odborné literatury.
9. Prezentace 1. případové studie a z odborné literatury, diskuse, zadání 2. případové studie a prezentace z odborné literatury.
10. Prezentace 2. případové studie a z odborné literatury, diskuse, zadání 3. případové studie a prezentace z odborné literatury.
11. Prezentace 3. případové studie a z odborné literatury, diskuse, zadání 4. případové studie a prezentace z odborné literatury.
12. Prezentace 4. případové studie a z odborné literatury, diskuse, zadání 5. případové studie a prezentace z odborné literatury.
13. Prezentace 5. případové studie a z odborné literatury, diskuse, vyhodnocení a zápočet.

Literatura
1. Žáček, Vladimír: Průmyslový marketing. ČVUT v Praze, Česká technika ? nakladatelství ČVUT, učební text, Praha 2010, ISBN 978-80-01-04492-6
2. Kotler, Philip, Keller, Kevin Lane: Marketing management. Grada Publishing, 14. vydání, Praha 2013, ISBN 978-80-247-4150-5
3. Žáček, Vladimír, Bauer, Jan: Strategický management. učební text, ČVUT v Praze, Česká technika ? nakladatelství ČVUT, Praha 2009, ISBN 978-80-01-04443-8
4. Dedouchová, Marcela: Strategie podniku. C.H.Beck, Praha 2001, ISBN 80-7179-603-4
5. Magretta, Joan: Michael Porter. Jasně a srozumitelně. O konkurenci a strategii. Management Press, Praha 2012, ISBN 978-80-7261-251-2
6. Mintzberg, Henry, Laupel, Joseph, Quinn, James Brian, Ghoshal, Sumatra: The Strategy Process : Concepts, Contexts and Cases. Pearson Education Limited,2nd ed., Edinburg 2003, ISBN 978-0-273-65120-8
7. van der Heijden, Kees: Scénáře. Umění strategické konverzace. ASPI a.s., Praha 2006, ISBN 80-7357-209-5
8. Keřkovský, Miloslav, Vykypěl, Oldřich: Strategické řízení. C.H.Beck, 2. přepracované vydání, Praha 2006, ISBN 80-7179-453-8
9. Porter. Michael E.: Konkurenční výhoda. Victoria Publishing, Praha 1992, ISBN 80-85605-12-0
10. Porter, Michael E.: Konkurenční strategie. Victoria Publishing, Praha 1994, ISBN 80-85605-11-2
11. Sedláčková, Helena, Buchta, Karel: Strategická analýza. 2. přepracované a rozšířené vydání, C.H.Beck, Praha 2006, ISBN: 80-7179-367-1
Požadavky
Požadavky pro udělení zápočtu : Docházka, prezentace, aktivní účast.
Zkouška z následujících tematických okruhů :
1. Podmínky budování ziskových podniků. Úspěšné marketingové praktiky. Podmínky úspěšné marketingové strategie.
2. Hlavní zdroje tržních příležitostí. Vyhledávání a uspokojování potřeb zákazníků. Formování tržních nabídek.
3. Informace a metody shromažďování informací. Marketingový výzkum a předpovídání poptávky.
4. Prezentace hodnoty a budování značky.
5. Vymezení pojmu strategický management a jeho etapy vývoje. Základní úkoly vrcholového managementu ve strategickém managementu. Strategické myšlení, model strategického myšlení.
6. Definice strategie a její charakteristika, hierarchie strategií, podniková vize, mise a cíle, vč. okrajových podmínek. Význam strategického plánování pro podnik (postup zdola nahoru a shora dolu). Obecné a konkrétní cíle podniku
7. Analýza vnitřního prostředí a vnějšího okolí podniku (faktory ovlivňující vnitřní prostředí a vnější okolí podniku a charakteristika jejich vlivu).
8. Faktory obecného a oborového okolí podniku a jejich význam pro tvorbu strategie. Charakteristika a užití modelů.
9. Scénáře a použití ve strategickém managementu.
10. Charakteristika základních modelů hodnocení strategické pozice podniku/ SBU a východiska pro hodnocení strategické pozice produktu.
11. Metody pro rychlou analýzu finanční situace podniku (rychlý test, Altmanův index, index bonity, ?spider? analýza).
12. Strategický management a charakteristika kontrolního procesu.
13. Implementace a její charakteristika ve strategickém managementu.
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/fb0a242e/2017-11-15/09:27)