česky  čs
english  en
Financování a účetnictví strojírenských podniků (2382055)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:FUPSchválen:10.03.2023
Platí do: ??Rozsah:2P+1C+0L
Semestr:Kredity:5
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět Financování a účetnictví strojírenských podniků seznamuje studenty se základy finančního řízení podniku. Studenti mají příležitost získat poznatky o hlavních postupech a nástrojích finančního řízení a o jejich praktické aplikaci v rozhodovacích procesech. Předmět seznamuje studenty s analýzou a interpretací finančních bilancí, řízením pracovního kapitálu podniku, různými formami financování podniku a způsoby řízení a hodnocení investic do výrobních technologií, reportingem, principy, zásadami a informačním potenciálem účetnictví.
Osnova
1. Úvod do financování podniku - úlohy a funkce finančního řízení, finanční cíle a likvidita podniku
2. Struktura, analýza, interpretace finančních bilancí podniku
3. Hodnocení finanční výkonnosti podniku
4. Řízení pracovního kapitálu – řízení podnikových pohledávek a zásob
5. Standardní a inovativní způsoby financování podniků
6. Informační základna, tvorba, hodnocení a kontrola finančních plánů podniku
7. Charakteristika investičního rozhodování, metody hodnocení efektivnosti a rizik investičních projektů
8. Charakteristika, informační potenciál manažerský význam podnikového účetnictví
9. Principy a zásady účetnictví, zisková rovnice jako vyjádření bilance stavu majetku a závazků
10. Koncepce, struktura, informační potenciál účetních výkazů a jejich význam pro technika.
11. Základy účetní metodiky průmyslového podniku, evidence dopadů účetních transakcí do účetních výkazů, zápisy chronologické a systematické, účty syntetické a analytické.
12. Okruh podnikového a vnitropodnikového účetního systému a jejich propojení
13. Proces účetní evidence položek majetku, závazků a nákladů výrobního podniku
Osnova cvičení
1. Dopady transakcí do bilancí, finanční bilance
2. Bilanční analýza – hodnocení finanční výkonnosti podniku
3. Finanční a provozní pákový efekt
4. Potřeba kapitálu, ekonomické účinky pohledávek
5. Finanční účinky rezerv, ekonomické účinky skonta
6. Faktoring, leasing, finanční plánování
7. Hodnocení investičních projektů
8. Sestavení bilance – rozvahy ve struktuře účetnictví ČR
9. Vznik druhé bilance – výsledovky a účtování nákladů a výnosů
10. Evidence dlouhodobého majetku
11. Evidence oběžných aktiv
12. Evidence cizích zdrojů, zúčtovací vztahy
13. Účetní závěrka
Literatura
FREIBERG, František. Financování podniku. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. 183 s. ISBN 978-80-01-03636-5.
FREIBERG, František. Finanční controlling. Management Press, Praha 1996
SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2012.
SLAVÍK, Jakub. Finanční průvodce nefinančního manažera: jak se rychle zorientovat v podni-kových a projektových financích. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 175 s. ISBN 978-80-247-4593-0.
JÁČOVÁ, Helena a ORTOVÁ, Martina. Finanční řízení podniku v příkladech. 2., aktualiz. vyd.
ŠTEKER, Karel a Milana OTRUSINOVÁ. Jak číst účetní výkazy: základy českého účetnictví a výkaznictví. 3., aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2021. Prosperita firmy. ISBN 9788027131846.
BOKŠOVÁ, Jiřina. Účetní výkazy pod lupou. Praha: Linde Praha, 2013. ISBN 978-80-7201-921-2.
ROUBÍČKOVÁ, Jaroslava a Jiří PELÁK. Účetnictví I. - sbírka příkladů a úloh k procvičení. 2. přepracované vydání. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2020. ISBN 978-80-245-2389-7.
JANHUBA, Miloslav, Marie MÍKOVÁ, Jaroslava ROUBÍČKOVÁ a Vladimír ZELENKA. Finanční účetnictví: obecné otázky. V Praze: C.H. Beck, 2016. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-614-2.

Požadavky
Aktivní účast na cvičeních během semestru, řešení zadaných úloh a obhajoba jejich výsledků, prezentace a obhajoba zadaného tématu seminární práce. U studentů kombinované formy studia se vyžaduje 50% účast na cvičení, řešení zadaných příkladů a seminární práce.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)