česky  čs
english  en
Základy práva (2383001)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:ZPSchválen:01.04.2011
Platí do: ??Rozsah:1P+1C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Základní orientace v právním systému je nezbytnou součástí profesního vybavení vysokoškolsky vzdělaného odborníka. Předmět má proto především za cíl, a to formou přednášek, cvičení a využití odborné literatury a platné právní úpravy, orientovat studenty v právním řádu České republiky, jednotlivých formách práva a systému práva (právních odvětvích). Je nezbytné, aby si studenti osvojili základní právní instituty, se kterými v praxi a to zejména profesní, budou pravidelně přicházet do kontaktu a naučili se pracovat se Sbírkou zákonů. Současně ale předmět sleduje účel vést studenty k získání některých praktických návodů a postupů při aplikaci práva, zejména v oblasti smluvních a jiných významných právních vztahů a k přípravě odborných prezentací a chápání základních vazeb mezi právem a technikou.
Vyučující
JUDr. Václav Pilík Ph.D.
Letní 2023/2024
JUDr. Václav Pilík Ph.D.
Zimní 2023/2024
JUDr. Václav Pilík Ph.D.
Letní 2022/2023
JUDr. Václav Pilík Ph.D.
Zimní 2022/2023
JUDr. Václav Pilík Ph.D.
Letní 2021/2022
JUDr. Václav Pilík Ph.D.
Zimní 2021/2022
Osnova
1. Prameny českého práva. Sbírka zákonů a práce s ní
2. Formy státní moci podle Ústavy
3. Právní vztahy
4. Právní status fyzické osoby
5. Právní osobnost právnických osob
6. Právní skutečnosti
7. Právní jednání
8. Základy smluvního práva
9. Pojetí právní odpovědnosti
10. Odpovědnost za škodu
11. Odpovědnost za vady
12.Odpovědnost za prodlení
13. Základy průmyslového a jiného duševního vlastnictví

Osnova cvičení
I. PRÁVNÍ ŘÁD ČESKÉ REPUBLIKY
.Prameny čs. práva (pojem, třídění)
.Systém čs.práva (soukromé, veřejné, právní odvětví)
.Právní předpisy ČR (druhy, právní síla, vzájemný vztah)
.Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv ( obsah, vydávání, dostupnost)
.Platnost a účinnost právních předpisů (pojem, nabytí platnosti a účinnosti předpisů publikovaných ve Sb.)
.Právní předpisy územní samosprávy (vydávání, platnost, účinnost)
.Právo Evropské unie (pojem, členění, prameny)

II. PRÁVNÍ VZTAHY. FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY
.Pojem, prvky a druhy právních vztahů
.Právní status fyzické osoby (aktivní a pasivní status, obsah, nabývání)
.Právní osobnost právnických osob (pojem, nabývání)
.Pojem a druhy právnických osob (podle obč. zákoníku)
.Způsoby právního jednání právnických osob
.Ochrana osobnosti ( právní úprava, předpoklady a prostředky ochrany)
.Právní postavení ČVUT v Praze (podle zákona a Statutu)

III. PRÁVNÍ SKUTEČNOSTI. PRÁVNÍ JEDNÁNÍ
.Pojem, rozdělení a charakteristika právních skutečností
.Pojem a členění právních jednání
.Náležitosti právních jednání (dle obč. zákoníku)
.Forma právních jednání ( stanovení formy a její náležitosti)
.Neplatnost právních jednání (důvody a důsledky neplatnosti)
.Zastoupení a jeho formy ( v hmotně-právních vztazích)
.Promlčení a prekluze práv (pojem, rozdíly, důsledky)

IV. ZÁKLADY SMLUVNÍHO PRÁVA
.Systém právní úpravy smluv v českém právu
.Uzavírání smluv podle občanského zákoníku (návrh, akceptace a jejich náležitosti)
.Platnost a účinnost smlouvy (pojem, okamžik nabytí)
.Neplatnost smlouvy (důvody a důsledky neplatnosti)
.Nepojmenovaná smlouva (pojem, právní úprava, náležitosti, význam)

V. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST I
.Podstata a funkce právní odpovědnosti
.Odpovědnost subjektivní a objektivní (podstata, rozdíly)
.Obecná úprava odpovědnosti za škodu podle občanského zákoníku (předpoklady vzniku, rozsah a způsob náhrady škody)
.Zvláštní úpravy odpovědnosti za škodu podle občanského zákoníku (přehled, srovnání s obecnou odpovědností)
.Odpovědnost vysoké školy za škodu způsobenou studentům (právní úprava, důvody, povaha)
.Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku ( vymezení pojmů, předpoklady vzniku, povaha, liberační důvody, rozsah náhrady)

VI. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST II
.Odpovědnost za vady podle občanského zákoníku (právní úprava, podmínky vzniku, rozsah práv z odpovědnosti za vady)
.Odpovědnost za bezdůvodné obohacení ( podstata a právní důsledky)
.Obecná bezpečnost výrobků (vymezení pojmů, předpoklady vzniku a důsledky odpovědnosti)
.Smluvní pokuty (právní úprava, podmínky vzniku povinnosti platit pokutu,)

Literatura
1. Právní předpisy
-Ústava ČR ( ú.z. č.1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
-Občanský zákoník ( zák.č. 89/2012 Sb.)
-Zákoník práce ( zák.č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
-Zákon č. 120/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů( zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů uvedených právních předpisů je potřebné studovat pouze vybraná ustanovení v návaznosti na uvedená témata přednášek a cvičení
2. Doporučená literatura:
Gerloch,A.: Teorie práva, 6. aktualizované vydání, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o, Plzeň, 2013
Klíma,K.: Ústavní právo, 4.rozšířené vydání, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň, 2010
Tichý,L.: Obecná část občanského práva, C.H.BECK, 2014
Čihák,L.: Nové soukromé právo - rekodifikace, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň, 2013
Hurdík,J. a kol.: Občanské právo hmotné, Obecná část, Absolutní majetková práva, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň, 2013
Janků,Kelblová,Uhlířová,Zapletalová: Nové občanské právo v kostce- Stručný úvod, C.H.Beck
Klimeš,F.: Základy práva, skripta, vydavatelství ČVUT, Praha 2005 ISBN 80-01-03273-6
(pouze vybrané partie)
3. Zápisy z přednášek předmětu Základy práva na strojní fakultě ČVUT

Požadavky
Seminární práce v souladu s ČSN-ISO 690 a ČSN-ISO 690-2
Klíčová slova
Právo, právní předpis, systém práva, fyzická osoba, právnická osoba, právní skutečnost, právní jednání, smlouva, platnost, účinnost, právní odpovědnost, škoda, vada, zavinění
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)