česky  čs
english  en
Filosofické otázky člověka (2383015)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:21.04.2008
Platí do: ??Rozsah:1P+1C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Prohloubení pohledu na situaci člověka v moderním světě a to zejména ve vztahu k tématům mladší generace (generační a kulturní posuny, postmoderní krize hodnot atd.), také ve vztahu k jejich profesní dráze (životní cesta, tvořivost, myšlení a emocionalita, lidská svoboda a sebekázeň aj.). V kursu jde o propojení hlediska biologického, psychologického, sociálního a duchovního.
Cílem předmětu ovšem nejsou jen všestrannější "informace" o člověku a jeho uplatnění v životě.
Druhým základním cílem je další rozvinutí myšlenkových a komunikačních schopnosti studentů, schopnost samostatného kritického myšlení a samostatné argumentace.
Osnova
Konfrontace filosofických pohledů na člověka. Má člověk duši? (Platón). Dualita myšlení a tělesnosti (R. Descartes). Člověk-svoboda-sebekázeň (I. Kant). Člověk jako bytost biologická, kulturní, sociální, duchovní. Geny versus memy (podmíněnost biologická versus kulturní). O strachu a protikladech života. Životní cesta, hledání životního smyslu, životní krize, sebepoznávání, sebeutváření. Tvořivost člověka. Souvislost s motivací profesní a životní. Všestranné pojetí inteligence. Co jsou archetypy (základní psychická témata). Příklady archetypů na individuální a kulturní úrovni. Archetyp hrdiny a riskantní činnost. Soutěživost, podnikavost, egoismus? Protiklady člověka v moderní době - svoboda a zvůle, problém agresivity a lhostejnosti, média a jejich vliv, destruktivní síly v kultuře a v člověku. Racionalita a emocionalita, racionalita a iracionalita. Problém nespojitosti životních projevů moderního člověka.
Osnova cvičení
1.Konfrontace filosofických pohledů na člověka.
2.Dualita myšlení a tělesnosti (R. Descartes).
3.Člověk-svoboda-sebekázeň (I. Kant).
4.Člověk jako bytost biologická, kulturní, sociální, duchovní. Geny versus memy.
5.O strachu a protikladech života. Životní cesta, hledání životního smyslu, životní krize, sebepoznávání, sebeutváření.
6.Tvořivost člověka. Všestranné pojetí inteligence.
7.Archetypy jako základní lidská témata. Jejich individuální projevy.
8.Archetyp hrdiny a riskantní činnost.
9.Soutěživost, podnikavost, egoismus?
10.Protiklady člověka v moderní době.
11.Destruktivní síly v kultuře a v člověku.
12.Racionalita a emocionalita, racionalita a iracionalita.
13.Osobní světonázor, životní hodnoty, cíle, postoje - lidská celistvost.

Literatura
Adamová L. a kol.: Kapitoly k filosofii člověka, ČVUT, Praha 1996
2) Adamová L., Dudák V., Ventura V.: Základy filosofie, etiky, Fortuna, Praha 1995
3) Coan R. W.: Optimální osobnost a duševní zdraví, Grada, Praha 1999
4) Freud, S.: O člověku a kultuře, Odeon, Praha 1989
5) Gaarder, J.: Sofiin svět, Albatros, Praha 2002
6) Lorenz, K.: Odumírání lidskosti, MF, Praha 1997
7) Postman, N.: Ubavit se k smrti, MF, Praha 1999
Požadavky
Požadavky na udělení zápočtu: docházka, aktivní účast, diskuse k přednáškám nebo samostatná prezentace ústní či písemná.
Klíčová slova
Filosofie, člověk, kultura, výchova, geny - memy - archetypy, svoboda, odpovědnost, existencialismus, postmoderna, krize hodnot, tvořivost, inteligence, myšlení, emocionalita, životní cesta, smysl života. Platón, R. Descartes, F. Nietzsche, S. Freud, C. G. Jung, V. E. Frankl, K. Lorenz.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)