česky  čs
english  en
Sociologie (2383028)
Katedra:ústav řízení a ekonomiky podniku (12138)
Zkratka:Schválen:21.04.2008
Platí do: ??Rozsah:1P+1C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Sociologie se zabývá studiem společnosti a člověka v sociálních situacích. Studium sociologie většinou dále obsahuje problematiku společenských pravidel a procesů, v nichž je člověk vní-mán jako základní stavební prvek skupin a institucí. Studuje se dynamika sociálních skupin a jejich interakce a dále problematika související s komunikací (základy komunikace, druhy komunikace). Posledním tématem jsou metody a techniky výzkumu v rámci sociologie a so-ciometrie jako metoda měření vztahů v malých pracovních skupinách. Cvičení jsou věnována vlastní prezentaci studentů k jednotlivým tématům.
Osnova
Úvod do předmětu, dějiny sociologie, socializace, status, pozice, role, skupiny, kvalitativní a kvantitativní výzkum, techniky výzkumu (dotazník, rozhovor, focus group) byrokracie, globa-lizace, Evropská unie (EU), geografická a sociální mobilita, informační společnost, telecom-muting a teleworking, public relations, komunikace, sdělovací prostředky, široká veřejnost, knowledge workers a znalostní společnost.
Literatura
Bedrnová, E., Nový, I.: Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press, 1998. ISBN 80-85943-57-3.
Disman, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 1993. ISBN 80-7066-822-9.
Geist, B.: Sociologický slovník. Praha, Victoria Publishing, a.s., 1992. ISBN 80-85605-28-7.
Keller, J.: Úvod do sociologie, Praha, Slon 1993.
Keller, J.: Sociologie byrokracie a organizace. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. ISBN 80-85850-15-X.

Koontz, H., Weihrich, H.: Management. Praha: Victoria Publishing, a.s., 1993. ISBN 80-85605-45-7.
Majerová, V.: Sociologie venkova a zemědělství. Praha: PEF ČZU, 2003. ISBN 80-213-0651-3.
Klíčová slova
Socializace, status, pozice, role, skupiny, kvalitativní a kvantitativní výzkum, techniky vý-zkumu (dotazník, rozhovor, focus group), byrokracie.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)